Text

”Likpredikan Öfwer Then Ädle och Welborne Herre Herr Claes Flemming /…/ Öfwerståthållare på Stockholms Slott” 1644

Intill hittas ett utdrag från en likpredikan över Claes Fleming, Stockholms första överståthållare. Likpredikan hölls av prästen Olaus Laurelius i samband med Flemings begravning ute på Värmdö den 22 september 1644.

Claes Fleming föddes i Finland 1592. Efter en framgångsrik ämbets- och militärkarriär tilldelades han 1634 den nya posten som överståthållare i Stockholm. Som sådan ledde han stadens utveckling fram till sin död 1644.

Om Flemings insatser som överståthållare kan du läsa i original här eller i renskrivet format nedan.

Överståthållaren i Stockholm var stadens högsta civila ämbetsman. Claes Fleming kom att få 37 efterträdare på posten innan ämbetet avskaffades 1967.

Stockholms Slott / hafwer han til thet förr år begynt / hulpit til at bearbeta och fullborda. Magistraten i Stockholm / med högsta flijt understödt / theras rådhslagh och rett styrckt / them / som theras Privilegier, på Hen. K. Mz. wegnar / i alla skäliga motto / förträdt och förswarat. Handelen och traficquen, effter mögeligheeten förbättrat / och sökt at bringa i ordre och richtigheet. Stadzens intrader, bygningar och andra commoditeter, winlagdt sigh at förmera / såsom och at boota och någorlunda affhielpa / the oordningar och irregulariteter, som i Staden / medh oskickelighe gatur och grender / aff framledne tijders försumelse inrijtat hafwer / så myckit ååren och lijffztijden hafwer kunnat tillåta. Men enkannerligen ther hänn bearbetat / at Malmarna / uti itt ordenteligit skick och anseende bringas / och försättias motte / och thez feel och brister så wijda bootat / at ehuru wel thet kan hafwa warit en och annan oweldt och emoot / så hafwer lijkwäl thenne salige Herren / lagt theruthinnan sådana fundamenta, at then som honom uthi embetet kommer at succedera, hafwer een richtigh och obeswärat regel at efftergå. Och när alt sigh nu satt hafwer / och kommit til sin intenderade fullbordan / kan Stockholms Stadh / thenne salige herren / therföre nepligen noghsampt tacka och berömma. Effter som han igenom sijn flijt / arbete och försichtigheet / hafwer låtit byggia och förferdiga i thesse tijder / then sköna och anseenliga Kyrckian på Östermalmen / S. Jabob benembd / som så långan tijdh / fast uthi manna minne / hafwer stådt uti bygning och taaklöös. Thenne salige Herren / hafwer och uprettat Barnhuset / och ther medh funderat och uthspridt / monga sköne och nyttige Handwerck i Rijket / serdeles i Staden / hwilken han och med åthskillighe nya brygger / girat och beprydt hafwer / som aldrigh tilförenne warit hafwa / och bracht them i anseende. Transfererat Skipsgården til bequemmare orth / och then med thez tilbehör / icke utan stoort arbete och beswär / ånyo funderat. Anrettat Reparebanen / låtit förferdiga Slusan. Hwilket alt / ther thenne salige Herrens förstånd / arbete / idkesamheet och tolamodh icke hade warit til ewentyrs ännu stådt ogiordt och ofulkomnat. Hwar aff och / then som effterkommer / om han någorlunda wil göra sitt embete tilfyllest / finner sigh icke halfft / uthan heelt giordt werck och arbete.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Gaturegleringen / Moritz Rubenson

Gaturegleringen / Moritz Rubenson

Om them som ropa och skrika på gatun .

Om them som ropa och skrika på gatun .

Ordning och stadga, huruledes kiöphandelen och handtwerken rätt delas, och uthi ordenteligit och godt tilstånd komma måtte...

Ordning och stadga, huruledes kiöphandelen och handtwerken rätt delas, och uthi ordenteligit och godt tilstånd komma måtte...

[Om arbetsfördelning mellan stadens borgmästare] Embetz deelningen emellan borgmästarne i Stockholm.

[Om arbetsfördelning mellan stadens borgmästare] Embetz deelningen emellan borgmästarne i Stockholm.