Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Vägen till provisoriska sjukhuset på Sabbatsberg grusas

Stockholms stads drätselnämnds tredje avdelning svarar Allmänna Sundhetsnämnden i ett brev att de på nämndens begäran ska låta grusa vägen från Rörstrandsgatan upp till det gamla värdshuset på Sabbatsberg som för närvarande används som provisoriskt sjukhus. De svarar också att de inte kan sätta upp belysning på kommunens bekostnad eftersomvägen ligger på en tomt som inte tillhör staden.

Texten i brevet renskriven:

Till Stockholms Stads Sundhets Nämnd
Med anledning af Sundhets Nämndens skrifvelse den 27 sistlidne October, får Afdelningen äran meddela att Afdelningen, för att så widt möjligt gå Sundhets Nämndens åstundan till mötes, gifvit sin Arbets Chef, Löjtnanten C Theorell tillsägelse att låta grusa den väg som från Rörstrandsgatan leder till f.d. värdshuset, numera provisoriska sjukhuset å Sabbatsberg; men att, enär berörde wäg är hel och hållen belägen inom området för den staden ej tillhöriga tomten No 3 i quarteret Röda Berget och således ej är en allmän väg eller gata, som skall af Afdelningen å stadens vägnar beluysas, Afdelnignen funnit sig icke för det närvarande vara berättigad att med kommunens medel bekosta belysningen af samma wäg. Stockholms Stads DrätselNämnds Tredje Afdelning, den 28 December 1865.

Drätselnämnden

Drätselnämnden var en kommunal nämnd i Stockholms stad, inrättad 1862 med uppgift att handha stadens offentliga finanser.

Stockholms Allmänna Sundhetsnämnd

Stockholms Allmänna Sundhetskommitté (senare Allmänna Sundhetsnämnden) var tänkt som en tillfällig lösning för hantera koleraepidemin 1831. Med tiden började nämnden hantera andra sjukvårdsfrågor och även hygien och hälsofrågor.

I samband med inrättandet av kommunfullmälktige 1864 lagstiftades det om permanenta sundhetsnämnder i städerna. 1874 utkom en hälsovårdsstadga för riket och från 1878 gällde stadgan även för Stockholm. Sundhetsnämnden ombildades då till Hälsovårdsnämnden och kontrollinstanser som Hälsopolisen (inrättade 1878) och Bostadsinspektionen (inrättad 1906) fortsatte det arbete som sundhetsnämnden tidigare ansvarat för.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad