Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Reglemente för Trafiken å Elevatorn i Stadsgården" 1883

Den 19 mars 1883 invigdes Katarinahissen på Södermalm. Dokumentet till höger visar på det reglemente Stockholms myndigheter, i formen av Överståthållarämbetet, i april samma år uppsatte för "elevatorns" trafik.

Två exempel ur reglementet:

"Hvarje hisskorg skall handhafvas af en fullt pålitlig konduktör, som under tjenstgöringen skall var iklädd snygg uniform och mot allmänheten iakttaga ett höfligt uppförande."

"Tillträde till elevatorn eller gångbron lemnas icke personer, hvilka synbarligen äro af starka drycker berusade eller genom osnygghet i klädedrägten kunna bereda passagerarna obehag och olägenhet."

Den ursprungliga Katarinahissen stängdes och revs 1933. En ny hiss uppfördes på samma plats 1936.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad