Text
Författare: Rissén, Hjalmar (1876-1947). Stockholms stadsarkiv

Motion om åtgärder mot hälsovådliga förhållanden i tullbevakningens vaktrumslokaler – Stadsfullmäktige 1912

På gården till Skeppsbron 38 finns 1912 tullbevakningens vaktrumslokaler och förhållandena där är enligt motionären Hjalmar Rissén under all kritik. I fyra rum trängs dagligen 40-50 personer som där ska värma sin mat. För att beskriva förhållandena för nattbevakningspersonalen citerar Rissén tidningen Lantärnan:

”Ur ren humanitär synpunkt måste beklagas att omtanken om människomaterialet är så ringa att en statstjänare med så pass ansvarsfull tjänstgöring som tullvaktmästaren skall nödgas tillbringa de få timmar af natten, som äro afsedda för en välbehöflig hvila, på britsar, hvilka äro till den grad hårda, att det är en sannskyldig tortyr att ligga på dem, för öfrigt att ens behöfva vistas i lokaler, där, förutom väggohyra, möss och råttor husera.”

Hjalmar Rissén hade själv jobbat eller jobbade rent utav som tullkassör vid sidan av det politiska arbetet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad