Läs skylten
Text
Författare: Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

Skesta by

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen)

Här låg byn Skesta eller Skedesta“ som den omnämndes i skriftliga källor första gången 1441. Med största sannolikhet fanns här en by redan under järnåldern.

Namnet har kanske med skede att göra i betydelsen skiljande åsrygg. Byn har varit nära sammankopplad med Lunda by som låg vid nuvarande Bergslagsgatan norr om Fagerstagatan. Här fanns bebyggelse kvar ända in på 1970-talet.

Under 1400-talet ägdes byarna av Helgeandshuset i Stockholm. Köpebrevet från 1441 finns kvar. Under 1500-talet kom gården att lyda under Hässelby slott.

Om bebyggelsen skriver Sven Helgesson i Hässelby 1689 “ två Stugor i gården, den ena byggdes för några åhr sedhan, den andra gammall, 3 st; bodar ähr der, ladugårdshusen mäst behåldne, kunna stå några åhr allenast dhe blifwa wäll håldne medh taak.“

Mellan byarna Lunda och Skesta stod tidigare en runsten. Den flyttades i slutet av 1800-talet till Hässelby slott, där den står än idag.

Skesta by försvann på 1800-talet. Man kan se resterna av byn här intill. Flera lämningar finns kvar av boningshus och ekonomibyggnader, bland annat en husgrund med skorstensröse, en källargrund och en brunn. På den gamla tomten finns idag buskar av krusbär och slån.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseet skyltar i första hand fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden. Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar.

Ansvaret för skyltarnas skötsel ligger på respektive stadsdel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad