Läs skylten
Text
Författare: Bromma hembygdsförening, Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

Stormannagården vid Karsvik

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen)

Här ligger en av Stockholms märkligaste fornlämningar ett så kallat platåhus.

Gården vid Karsvik ligger på en höjd och bestod av ett större hus, (platåhus) samt ytterligare enstaka mindre hus i anslutning till detta. Platåhuset är en benämning på en uppbyggd platå med stensatta kanter och svängda långsidor. På detta sätt gavs huset ges en markerad och framträdande plats i landskapet.Här ligger en av Stockholms märkligaste fornlämningar ett så kallat platåhus. Texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen.

Omedelbart väster och öster om gården ligger fornlämningar som utgörs av husgrunder, stensträngar och gravar. Från undersökningar av liknande platåhus som exempelvis Fornsigtuna (Signhildsberg) och Granby i Orkesta i Vallentuna vet man att det stått stora hallbyggnader på platån. En byggnad, vilken var avsedd för representation och fester.

Gårdar med platåhus är ovanligt i Stockholmstrakten. De kan tyda på att ägaren hade hög status och kan tolkas som en aristokratiska residens. Gårdar med platåhus dateras vanligen till folkvandringstid –Vendeltid- ca 400-700 efter Kristus. I Sverige finns högst ett 20- tal kända hus.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseets skyltar finns i första hand vid fornlämningar, kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden samt vid vissa torp och äldre gårdar.

Ansvaret för skyltarnas skötsel ligger på respektive stadsdel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad