Omslag På spaning efter Brommas historia
Litteraturtips
Författare: Ringstedt, Nils (f. 1934). Stockholms stadsbibliotek

På spaning efter Brommas historia – människor och bebyggelse under 5 000 år / Nils Ringstedt

Nils Ringstedt, filosofie doktor i arkeologi, presenterar här de äldsta yxor, gravar, boplatser och andra arkeologiska fynd som gjorts i Bromma och går sedan framåt i tiden till områdets moderna bebyggelse. Den som är intresserad av runstenar och antika mynt kan hitta spännande läsning här, liksom den som vill veta mer om gårdar och torp som ännu finns kvar. 327 sidor.

Innehåll
Förord

KAPITEL 1 Stenålder
Stenyxor vittnar om besök och bosättning
Yngre stenyxor

KAPITEL 2 Bronsålder
Bebyggelsehistoria under bronsåldern
Boplatser, gravar och fynd
Rösen
Skålgropar
Hägnader/Vallanläggningar
Tomtningar?
Omvärldskontakter

KAPITEL 3 Äldre järnålder
Landhöjning/strandförskjutning
Bebyggelsehistoria under äldre järnålder
Fynd av brakteat och romerska mynt
Omvärldskontakter

KAPITEL 4 Yngre järnålder
Var fanns bebyggelsen?
Bebyggelsehistoria under yngre järnålder
   • Beckomberga
   • Bällsta
   • Ekeby
   • Eneby
   • Glia
   • Karsvik
   • Linta
   • Nockeby
   • Nora
   • Norra Ängby
   • Prästbolet
   • Ranhammar
   • Riksby
   • Ulvsunda
   • Ålsten
Hur många bodde i Bromma?
Platåhuset i Norra Ängby
Runristningar
Omvärldskontakter

KAPITEL 5 Medeltid
Medeltida lämningar
Ortnamnet Bromma
Bebyggelsehistoria under medeltiden
Brommas medeltida gårdar och byar
   • Beckomberga
   • Bällsta
   • Ekeby
   • Eneby
   • Glia
   • Karsvik
   • Linta
   • Nockeby
   • Nora
   • Ranhammar
   • Riksby
   • Ulvsunda
   • Ålsten
   • Ängby
   • Äppelviken
Myntskatten nedanför Borgberget
Omvärldskontakter

KAPITEL 6 Nyare tid
Bebyggelseutvecklingen
Torpens bebyggelsehistoria
   • Olika typer av torp
   • Så, vad är då ett torp?
   • Dagsverkstorp
   • Soldattorp, ryttar-, dragon-och båtsmanstorp
   • Kronotorp och skattetorp
   • Fiskartorp, jord-, skogs-och förpantningstorp
   • Bördetorp
   • Besuttna eller obesuttna?
   • Från lön i natura till kontantlön
   • Torparkeologi
Torpen i Bromma
   • Abrahamsberg
   • Alvik
   • Beckomberga
   • Blackeberg
   • Bromma Kyrka
   • Bällsta
   • Eneby
   • Mariehäll
   • Nockeby
   • Nockebyhov
   • Norra Ängby
   • Olovslund
   • Riksby
   • Smedslätten
   • Stora Mossen
   • Södra Ängby
   • Traneberg
   • Ulvsunda
   • Akeslund
   • Ålsten
   • Äppelviken
   • Torp med osäkra lägen
Torp som tillhörde gårdar
Gårdarnas bebyggelsehistoria
   • Beckomberga
   • Bällsta
   • Ekeby
   • Fredriksberg (Stora Mossens gård)
   • Drottning Kristinas källa
   • Glia
   • Gubbkärret och Zachrishäll
   • Johannelund
   • Johannesfrid
   • Karsvik
   • Kratsboda
   • Lilla Ängby
   • Lillsjönäs
   • Ljunglövska slottet och Sjövillan
   • Margretelund
   • Mariehäll
   • Nora
   • Norrby
   • Prästgårdarna
   • Riksby
   • Smedslätten
   • Svartvik
   • Traneberg
   • Ulvsunda
   • Widängen
   • Ålsten
Säteriernas bebyggelsehistoria
   • Alvik
   • Bällsta
   • Eneby
   • Glia
   • Linta
   • Äppelviken
Slottens bebyggelsehistoria
   • Stora Ängby
   • Ulvsunda slott
   • Åkeshovs slott
Ryssmuren
Befolkningsutveckling
   1550–1900
   1900–1977
   1978-2020
Brommas stadsdelar
   • Abrahamsberg
   • Alvik
   • Beckomberga
   • Bromma Kyrka
   • Bällsta
   • Eneby
   • Höglandet
   • Johannesfred
   • Mariehäll
   • Annedal
   • Nockeby
   • Nockebyhov
   • Norra Ängby
   • Olovslund
   • Riksby
   • Smedslätten
   • Stora Mossen
   • Södra Ängby
   • Traneberg
   • Ulvsunda
   • Ulvsunda industriområde
   • Åkeshov
   • Åkeslund
   • Ålsten
   • Äppelviken

KAPITEL 7 Sammanfattning
5000 år på 30 minuter
   • Stenålder
   • Bronsålder
   • Äldre järnålder
   • Yngre järnålder
   • Medeltid
   • Nyare tid

BILAGA 1 Historiska och sentida ristningar
Augustiordens ristningar
Vallpojkeristningen
Övriga ristningar

BILAGA 2 Historiska och sentida myntfynd
Myntfynd i Alvik
Myntfynd i Glia
Myntfynd i Ranhammar
Myntfynd i Smedslätten
Myntfynd där torpet Torfstickan låg
Övriga myntfynd

BILAGA 3 Byarnas och gårdarnas namn

BILAGA 4 Sveriges regenter

BILAGA 5 Ordförklaringar

Litteraturförteckning
Fotnoter
Tack

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad