Text
Författare: Ahlin, J. O.. Stockholms stadsarkiv

Sparkad präst söker jobb vid polisens detektiva avdelning - brev 1876

1873 skriver prästen J O Ahlin en artikel om Prestkriget i Weckholm i Svenska Familj-Journalen. Artikeln handlar om det bråk som uppstod i samband med reformationen 1527, mellan den gamla katolske prästen och den nya reformerta kyrkohedern i Weckholm. Av det här brevet från 1876 att döma har Ahlin själv hamnat i ett prästkrig. Här skriver han till poliskommissarie Cederborgh i Stockholm att han blivit av med sitt prästämbete efter många processer - men att han nu vill komma och jobba som polis i Stockholm. Brevet renskrivet:

Högädle Herr Poliskommissarien Cederborgh!
Stockholm

Undertecknad, som genom en lång kedja af processer och andra vedervärdigheter, hvilka här blefve för vidlyftiga att relatera, blifvit afskedad från prestembetet och således nu står utan plats, vågar härmed i största ödmjukhet fråga Herr Poliskommissarien, om det kunde vara möjligt för mig att komma in vid den detektiva afdelningen i Polisen, der jag naturligtvis icke begär annat, än den mest underordnade platsen.

Jag har tänkt, att jag der kunde blifva användbar i hvarjehanda uppdrag. Jag skulle vara mycket glad, om jag kunde få komma in på ett försök, då det ju skulle visa sig, om jag dugde för ändamålet. Att jag eger god frejd och medborgerligt förtroende, faller af sig sjelft, ty eljest vore det tydligen en alltför stor förmätenhet att framställa en sådan begäran. Jag hade mycket gerna önskat att personligen göra min uppvaktning, men denna årstid, innan sjöfarten börjar, är det förenadt med ganska stora besvärligheter att göra en resa till Stockholm. Dock, om det skulle vara någon utsigt för mig att få denna min lifliga önskan uppfylld, och Herr Poliskommissarien skulle önska att se mig, så skall jag icke försumma att infinna mig. Min ålder är 38 år.

Om ett ord till svar härå vågar jag i största ödmjukhet anhålla.

Weckholm den 23 mars 1876
Högaktningsfullt
J O Ahlin
postadress: Weckholm

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad