Text
Författare: Pallin, H. N.. Stockholms stadsarkiv

Anton Nyström erbjuds gå med i ny republikansk klubb - brev 1917

I december 1917 får den kände läkaren och samhällsdebattören Anton Nyström ett brev från ingenjör Pallin vid Kungliga väg- och vattenbyggnadskåren. Vill Nyström vara med och stifta en republikansk klubb? Brevet renskrivet:

Stockholm den 2. December 1917
[svårtydd gata]

Herr Doktor Anton Nyström, Sturegatan 15.

På uppdrag av Borgmästare Lindhagen, Herr Algot Puke m. fl. får jag härmed till Eder framställa en förfrågan, om Ni skulle vilja medverka till bildandet av en republikansk klubb, vars ändamål skulle bliva att sammanföra personer, besjälade av republikansk anda till tankeutbyte och arbete för andlig och materiell frihet samt särskilt för ett lojalt spridande av kunskaper om de republikanska idéernas värde och innehåll.

Sedan benäget svar å denna hemställan till undertecknad ingått, kommer ett förberedande möte att sammankallas av Borgmästare Lindhagen. – Vare sig Ni gillar det nu ifrågasatta fördraget och därtill vill personligen medverka eller för Eder del icke önskar deltaga i klubbens stiftande, får jag anhålla, det Ni benäget ville underrätta mig därom före, så snart sig göra låter.

Med utmärkt högaktning
H. N. Pallin

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad