Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Fru Wahlqvist söker skilsmässa efter "grym behandling" - skilsmässomål 1842

Den 12 juli 1842 skriver Catharina Lovisa Wahlqvist en stämningsansökan. Hon berättar att hennes man misshandlar henne och att hon vill skiljas. Stämningsansökan renskriven:

Till Stockholms Högtärade Kämnärs Rätt

Då en oafbruten osämja inträffat emellan mig och min mann, vaktmästaren P. Wahlqvist ehuru jag med stillhet och saktmod uthärdat all, å min manns sida, emot mig visade våldsamheter, som nu, ehuru jag iakttagit och utöfvat en Makas alla pligter, likväl öfvergått till yttersta grymheter, till den grad att sedan han helt förskjutit mig, sin maka, oansedt hans onaturliga behandling, jag likväl ännu vore [svårtytt] utstängt mig flera gånger ifrån vårt gemensamma hemvist och sluteligen lagt våldsam hand på mig, en svag och värnlös Qvinna, så att jag nödgades, efter en förnyad grym behandling, som sednast inträffade på f.m. [svårtytt] söndag dn 10de dennes, anmäla hos Stads Chirurgen Hr Professor af Grubbens, till besigtning och taga bevis öfver yttre åkommor och Blånader, som denna min mann mig tillfogat, så återstår för mig ej annat än låta samhälls-lagens mellankommande kraft göra ett slut på mitt lidande och fatta en gräns för hans omänskliga och onaturliga behandlingssätt emot sin alltid undfallande maka, yrkandes förthy laga kallelse och stämning på min mann, Waktmästare vid Stadens hus [svårtytt] Wahlqwist, i påstående att ifrån denna min man, efter föregångne varningsgrader, som jag villigt vill underkasta mig, om han ej vill för andra sitt uppförande, som jag lifligt önskar; men knappast förmodar, blifva lagligen skiljd. Härvid förbehåller jag mig fri och öppen talan i allt hvad med denna sak gemenskap äger eller under Rättegången yppas [svårtytt], likasom bevisningsrätt och vittnens hörande äfven om jag skulle uppdraga hela förlåten och kunna visa det han gjort sig straffwärd enligt Stadganderne uti 55 cap. [svårtytt] Balken och 14 Cap. 1 § giftermålsbalken.

Ersättning för Rättegångskostnader yrkar ödmjukast

Stockholm 12 Juli 1842.
Catharina Lovisa Vahlqvist
Föd Dyberg

På baksidan av inlagan finns antecknat: ”Vahlqvist bor  vid Nytorget å Södermalm Huset No 45 qvar Bondesonen Större.” Rättegången avblåstes direkt eftersom makarna Wahlqvist inte erhållit varningar från stadens kyrkliga domstol, Konsistorium, för hat och osämja i äktenskapet. Protokollet renskrivet:

Wahlqvist Pet. / Wahlqvist Cath Lov.

1842 den 19 Juli 

Nde [närvarande]: Häradshöfdingen Schönmeyr
v. Notarien Norbin och Rinman

S.D. Waktmästaren Peter Wahlqvists hustru, Catharina Lovisa Dyberg hade till denne dag undfått stämning å sin bemälte man, i anledning af en derom ingifven, så lydande ansökning: ”Lit. Då en oafbruten etc”.

Wid uprop af målet infunno sig personligen, Kdn [käranden] åtföljd af förre v. Advocatfiscalen Stenerk såsom biträde i rättegången ; dervid, sedan ofvanintagne stämningsansökan blifvit upläst, Kdn, derom tillsporde, uplyste, att de väl i anledning af den dem emellan rådande oenighet i äktenskapet undergått varning af Presterskapet i Catharina Församling men deremot ännu icke varit till något förhör inför Consistorium; efter uplysning hvaraf Kdn fingo till förmaket afträda, under det Rtn [Rätten] öfverlade till följande för dem, åter inkallade, afkunnade

Beslut: 

Som enligt hvad uplyst är, Waktmästaren Wahlqvist och hans hustru i anledning af den emellan dem varande oenighet i äktenskapet icke blifvit inför denna Stads Consistorium förhörde och varnade; anser sig Kämners Rtn, emot stadgandet i 16 Cap 11 § Kyrkolagen, at icke kunna för närvarande med detta mål någon åtgärd vidtaga.

Äfven meddelades den underrättelse, att den med ofvanstående beslut missnöjda äger, att deröfver hos Kgl. Mts o Rikets Svea Hof Rätt sig besvära införd kl 12. D 15 de dagen härefet, denna dag oräknad, eller onsdagen d 3 [svårtytt] Augusti. Afträdde.

Om Catharina Lovisa Wahlqvist tog fallet vidare till kyrkodomstolen, har inte undersökts.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad