Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Sundberg mot Sundberg och Lundgren - skilsmässomål 1842

När Charlotta Wilhelmina Sundberg lämnade in sin stämningsansökan hade hon levt skild från mannen i fyra år. Av en vän fick hon höra att maken Carl Cesar Sundberg levt med en annan kvinna i Stockholm. Stämingen är riktad såväl mot maken Sundberg som hans förmodade älskarinna Maria Lundgren.

Hur det gick kan du läsa i Kämnärsrättens protokoll som finns renskrivet här

Du kan även ta del av de bilagda handlingar som var underlag i målet. Enklast är nog att börja med fru Sundbergs stämingansökan, renskriven här:

"Till Stockholms Högädle Kämnärs Rätt.

Sedan jag år 1838 uti äktenskapet med förre Sergeanten Carl Caesar Sundberg sammanaflat Gossebarnet Julius Cesar, öfvergaf Sundberg mig i hemlighet uti Junii månad 1838 och förde bort allt hvad vi gemensamt ägde utom barnet. En längre tid förflöt innan det lyckades mig att uptäcka hvart han tagit vägen. Omsider fick jag veta, att han först hållit till hos en Närings Idkerska på Ladugårdslandet och Sedermera uti ett och halft år bott och lefvat tillsammans med en annan här i Staden till finnandes liderlig qvinsperson vid namn Lundgren, med hvilken [han] för närvarande boende i huset N:o 12 vid Clara Östra Kyrkgata, han än i denna stund lefver tillsammans och har sammanaflat ett den 1:sta September sistlidne år 1841 framfödt Gossebarn.

Af sådan anledning anhåller jag Ödmjukast om stemning och kallelse ej mindre å min man förre Sergeanten Carl Caesar Sundberg, än äfwen å bemälda qvinsperson Lundgren med påstående 1:o om skillnad i äktenskapet med Sundberg, samt att han för den begångna otroheten må anses hafva förverkat sin giftorätt i boet och i öfrigt [hållas] till laga ansvar, och 2:o att qvinspersonen Lundgren må fällas till ansvar, som lagen för slik förbrytelse stadgar, hvarjemte jag yrkar att begge må förpligtas att, hvilkendera af dem bäst gälda gitter ersätta mina rättegångskostnader.

Till vittnen i målet får jag till en början åberopa
1:o Bagare Enkan Norström, boende i huset N:o 48 vid Stora Badstugatan på Norrmalm.
2:o Skomakaren Dahlström och hans hustru, boende uti huset N:o 28 vid Lundtmakaregatan.
3:o Pigan Emelie Hag

Till och öppen talan förbehålles ödmjukast

Stockholm den 27de September 1842
Charlotta Wilhelmina Sundberg"

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad