Ogifta Amanda Charlotta Höglander, 29, häktad för lösdriveri - polisförhör.
Text
Författare: Stendahl, Lars (1852-1934). Stockholms stadsarkiv

Ogifta Amanda Charlotta Höglander, 29, häktad för lösdriveri - polisförhör

Arbets- och bostadslösa Höglander togs in efter att hon blivit funnen liggande i ett dike vid landsvägen utanför Roslagstull. Hon hade då setts "drifva omkring sysslolös" utanför tullen under några dagar.

Förhörsprotokollet renskrivet:

"Stockholms polis
Detektiva afdelningen

Förhörsprotokoll Måndagen den 22 juni 1891.

N:r 308. Höglander, Amanda Charlotta, Ogift, häktad för lösdrifveri.

Signalement:
Längd 1,63 meter
Krobbsyggnad medelstark
Hår brunt
Ögon blår
Näsa inåtböjd
Mun ordinär
Panna dito
Ansigtsform oval

Af öfverkonstapeln vid Detektiva afdelningen instäldes inför mig den 22 Juni 1891 en okänd qvinna, som uppgaf sig heta Amanda Charlotta Höglander af följande anledning:

Bemälda Höglander, hvilken ej innehade några betyg och sade sig vara i saknad af arbete, bostad och medel till uppehälle samt ej hemmahörande härstädes, hade under senare dagarne af polispersonalen i 9de distriktet varit sedd drifva omkring sysslolös å landsvägen i närheten af Roslagstull samt i dag af Konstapeln N:o 328 Tarn anträffats i utblottadt tillstånd liggande i ett dike invid lägenheten Ekbacken utom nyssnämnde tull.

Häröfver hörd, förklarade Amanda Charlotta Höglander,

att hon för omkring åtta dagar tillbaka ankommit hit till staden från sin hemort, Högsby socken i Kalmar län, och att hon härstädes varit helt och hållet utan arbete, bostad och medel till sitt uppehälle; samt,

att hon erkände, det hon sedan sin hitkomst haft sitt tillhåll ute å stadens område i närheten af Roslagstull och att hon i dag legat i ett landsvägsdike därstädes.

Beträffande sina lefnadsomständigheter uppgaf Ogifta Amanda Charlotta Höglander att hon är född den 6 Januari 1862 i Högsby socken af Kalmar län, samt dotter af handlanden Carl Höglander och dennes hustru Carolina; att hon är senast mantalsskrifven och jemväl kyrkoskrifven i Högsby socken af Kalmar län,

att hon alltid vistats i föräldrahemmet till dess hon för omkring åtta dagar sedan begaf sig till Stockholm; att hon vid 16 års ålder konfirmerats i Högsby sockens kyrka, samt att fadren för åtta år sedan aflidit och att modren, som befinner sig i mycket fattiga lefnadsvilkor, fortfarande är boende inom förutnämnde socken.

På grund af hvad sålunda förekommit ansåg jag att Ogifta Amanda Charlotta Höglander sysslolös stryker omkring från ort till annan utan medel till sitt uppehälle och utan att omständigheterna ådagalägga att hon söker arbete, i följd hvaraf jag fann Amanda Charlotta Höglander böra såsom lösdrifvare behandlas:

Och som bemälda Höglander är okänd och skälig anledning förekommit att hennes uppgift om namn, hemort ej kunnat af betyg eller annorledes genast utredas, lät jag, jemlikt 2 § 4 mom. lagen angående lösdrifvares behandling, nu inmana Amanda Charlotta Höglander i häkte för öfverståthållare-embetets vidare förordnande.

L. Stendahl
t.f. Stadsfiskal."

På första sidan finns en anteckning, förmodligen vad Överståthållarämbetet beslutade:

"29/6 fri"

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad