Se förhörsprotokollet
Text
Författare: Stendahl, Lars (1852-1934). Stockholms stadsarkiv

Änkan Augusta Maria Blomquist, 40, varnad för lösdriveri 8 november 1886 - polisförhör

Arbetslösa Blomquist togs in på förhör efter att snickeriarbetaren Johan Söderlund anklagat henne för stöld. Blomquist hade varit piga hos Söderlund i hans hem på Bellmansgatan 38.

Änkan Blomquist kom att tas för in för förhör hos Detektiva avdelningen även 1888, 1890 och 1891.

Förhörsprotokollet från 8 november 1886 renskrivet:

"Stockholms polis.
Detektiva Afdelningen.

Förhörsprotokoll Måndagen den 8:de November 1886.

N:r 1389 Blomquist, Augusta Maria, Enka ang. varning för lösdrifveri.

Signalement:
Längd: 1,57 meter
Kroppsbyggnad: medelstark
Hår: brunt
Ögon: blå
Näsa: rak
Mun: ordinär
Panna: dito
Ansigtsform: oval

Af öfverpoliskonstapeln vid Detektiva Afdelningen Erik Zilén instäldes inför mig den 8 november 1886 Enkan Augusta Maria Blomquist af följande anledning:

Bemälda Blomquist hade i dag såsom saknande arbete och medel till uppehälle anhållits af detektivkonstapeln Johan Adolf Björkander, emedan mot Enkan Blomquist tillika förekommit att hon af i huset N:o 38 Bellmansgatan boende Snickeriarbetaren Johan Söderlund blifvit angifven för att hafva från honom vid olika tillfällen under föregående månad olofligen tillgripit diverse klädespersedlar till ett värde af 16 kronor samt 1 krona och 55 öre i penningar, allt under det hon varit som piga hos Söderlund anställd.

Häröfver hörd, förklarade Maria Augusta Blomquist

Att hon medgåfve det hon för närvarandevore i saknad af arbete och medel till sitt uppehälle, förutom 4 kronor som hon påstod sig hafva att fordra af Söderlund i resterande månadslön;

Att hon erkände det hon tillegnat sig och pantsatt de omnämnda persedlarna, men påstod att detta skett för att erhålla penningar till mat åt målsegarens sju barn, hvilka hon haft under sin vård.

Söderlund påstod att Blomquists senaste upgift vore osann.

Beträffande sina lefnadsomständigheter uppgaf Enkan Augusta Maria Blomquist att hon är född den 22 mars 1846 i Clara församling härstädes samt dotter af Åkaren Jonas Carlsson och dennes hustru Sara Katarina, att hon är senast mantalsskrifven och, på sätt hennes prestbetyg jemväl gifver vid handen, kyrkoskrifven i Stockholms stad och Maria församling sedan den 14 januari 1884 (Infl. längd N:r 39), att hon vistats i föräldrahemmet till dess hon vid 15 års ålder konfirmerats i Adolf Fredriks kyrka; att hon derefter haft tjenst hos windragaren Malmqvist till våren 1863 och hos Mamsell Carlqvist till våren 1866 då hon ingick äktenskap med Brefbäraren Carl Fredrik Blomquist och sammanlefde med honom till Juli 1883 hvarefter hon dels varit på landet dels vistats härstädes och försörjt sig med tvätt och som hjelp i familjer, samt att hon från medio af sistlidne September till den 6 dennes tjenat mot månadslön hos Snickeriarbetaren Söderlund.

På grund af hvad sålunda förekommit ansåg jag att Maria Augusta Blomquist utan att ega medel till sitt uppehälle underlåter att efter förmåga ärligen försörja sig och tillika förer ett sådant lefnadssätt, att våda deraf uppstår för allmän säkerhet,  i följd hvaraf jag fann Maria Augusta Blomquist böra såsom lösdrifvare behandlas och förty nu meddelade henne varning, hvarjemte jag för henne uppläste och till henne öfverlemnade skriftligt besked angående varningens meddelande och skälen därför samt innehållande underrättelse att, om hon ville varda i saken vidare hörd, hon egde hos öfverståthållare-embetet för polisärenden inom tre dagar antingen personligen inlämna sig till förhör eller ock inkomma med skriftliga påminnelser, dem det icke vore henne betaget insända med posten.

L.Stendahl
t.f. Stadsfiskal"

På första sidan finns Överståthållarämbetets beslut:

"Res.
Öfverståthållare-embetet, som funnit varningen befogad, förordnar, att den skall kungöras rikets polismyndigheter.

Stockholm i kungl. poliskammaren den 12 Nov. 1886
(svårläst signatur)
ej i P.U."

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad