Handskrivet förhörsprotokoll.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

F.d. kanslisten Johan Alfred Menell, 43, varnad för lösdriveri den 31 december 1886 – förhörsprotokoll

Menell togs in för förhör efter att ha varit inne och tiggt i flera butiker på Storkyrkobrinken. Sommaren 1887 hamnade Menell åter i polisens arkiv, den 18 juni och den 2 juli.

I förhörsprotokollet från nyårsafton 1886 står:

"Stockholms Polis.
Detektiva Afdelningen.

Förhörsprotokoll Fredagen den 31 december 1887.

Nr 1646. Menell, Johan Alfred, f kanslist ang. varning för lösdrifveri.

Signalement: Längd: 1,65 meter. Kroppsbyggnad: klen. Hår: ljust. Skägg: Dito. Ögon: blå. Näsa: rak. Mun: Ordinär. Panna: Dito. Ansigtsform: oval. Särskilda kännetecken: -

Af poliskontapeln vid Detektiva Afdelningen Hjalmar Wahlberg instäldes för mig den 31 december 1886 f. kanslisten Johan Alfred Menell af följande anledning:

Bemälde Menell hvilken under en längre tid varit sedd stryka omkring sysslolös här i staden och derjemte vore i saknad af sysselsättning och medel till uppehälle, hade i dag af konstaplarne No 3 Holmqvist och No 31 Schäfer anhållits, emedan Menell innevarit i flere butiker vid Storkyrkobrinken och besvärat med betlande, hvarefter Stockholms fattigvårdsnämnd pröfvat saken och enligt närlagde remiss med Menells öfverlämnande till behandling som lösdrifvare, förklarat, att understöd jemlikt § 2 i gällande fattigvårdsförordning, icke kunde i afseende å Menell ifrågakomma.

I sammanhang härmed skulle anföras:

att Menell den 31 juli 1885 hos Öfverståthållare-embetet undfått varning för sysslolöshet.

Häröfver hörd förklarade Johan Alfred Menell

att han medgåfve det han för närvarande vore helt och hållet i saknad af sysselsättning och medel till sitt uppehälle;

att han förnekade att hafva gjort sig skyldig till den anmärkta betleriförseelsen, och påstår att att han endast varit inne i en butik vid Storkyrkobrinken för att önska bodbiträdena ”ett godt slut på gamla året”; och då af dessa erhållit en slant;

att han vidgingo, hvad eljest om honom här ofvan anförts.

Beträffande sina lefnadsomständigheter uppgaf f. kanslisten Johan Alfred Menell att han är född den 26 juni 1843 i Qvillinge socken af Östergötlands län, samt son af Länsmannen Johan Menell och dennes hustru Fredrika Charlotta, att han är senast mantalsskrifven och kyrkoskrifven i Stockholms stad och St: Nicolai församling, sedan 1885, att han vistats i föräldrahemmet till 1862, derunder han vid 15 års ålder konfirmerats i Qvillinge församlings kyrka, att han derefter haft plats som biträde hos Stadsnotarien Ahlström i Norrköping tils han i April månad 1864 inskrefs som kanslist vid Länsstyrelsen i Linköping, der han tjenstgjort till Januari 1875; att han derpå vistats i Norrköping till den 1 Juli 1876, då han fick anställning som extra ordinarie tjensteman vid Postverket i Malmö till den 1 November samma år, hvarefter han ånyo vistades i Norrköping tills han den 1 Februari kom till Stockholm och erhöll plats hos Fil. Doktor Rudebeck till Maj månad 1880, samt att han derefter endast tillfälligt haft sysselsättning med skrifgöromål och under hela tiden vistats här i staden, med undantag af en kort tid på hösten 1884, då han uppehöll sig i Wisby.

På grund af vad sålunda förekommit ansåg jag att f. kanslisten Johan Alfred Menell utan att ega medel till sitt uppehälle underlåter att efter förmåga ärligen försörja sig och tillika gjort sig skyldig till förseelse, som afses i 40 § 2 mom. kungl. förordningen angående fattigvården den 9 juni 1871, sådant detta lagrum lyder enligt kungl. förordningen den 12 juni 1885, i följd hvaraf jag fann Johan Alfred Menell böra såsom lösdrifvare behandlas och förty nu meddelade honom varning, hvarjemte jag för honom uppläste  och till honom öfverlämnade skriftligt besked angående varningens meddelande och skälen derför samt innehållande underrättelse att, om han ville varda i saken vidare hörd, han egde hos öfverståthållare-embetet för polisärenden inom tre dagar personligen anmäla sig till förhör eller ock inkomma med skriftliga påminnelser, dem det icke vore honom betaget insända med posten.

L. Stendahl
t. f. Stadsfiskal."

Resolutionen finns redan på första sidan: 

"Res. Öfverståthållare-embetet, som funnit varningen befogad, förordnar, att den skall kungöras rikets polismyndigheter.

Stockholm i kungl. poliskammaren den 5 januari 1887."

(Undertecknat med svårläst signatur)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad