Augusta Amanda Lundqvist häktad för lösdriveri 15 juni 1887 – polisförhör
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ogifta Augusta Amanda Lundqvist, 25, häktad för lösdriveri 15 juni 1887 – polisförhör

Augusta Amanda Lundqvist greps av poliskonstapel Hjalmar Wahlberg efter att hotellinnehavare Anna Mathilda Nordberg anklagat henne för stöld. Här nedan är förhörsprotokollet transkriberat. Originalhandlingen kan du se här.

I förhöret står:

”Stockholms Polis Detektiva Afdelningen
Förhörsprotokoll, onsdagen den 15de juni 1887

Nr 403. Lundqvist, Augusta Amanda, Ogift, häktad för lösdrifveri.

Signalement: Längd: 1,63 meter. Kroppsbyggnad: medelstark. Hår: ljust. Skägg: -. Ögon: blå. Näsa: rak. Mun: ordinär. Panna: dito. Ansigtsform: oval. Särskilda kännetecken –.

Af poliskonstapeln vid Detektiva Afdelningen Hjalmar Wahlberg instäldes inför mig den 15de juni 1887 Ogifta Augusta Amanda Lundqvist af följande anledning:

Bemälda Lundqvist, hvilken under loppet af en längre tid fört ett lätjefullt och sedeslöst lefnadssätt och tillförne flera gånger jemväl gjort sig misstänkt för stöld, ehuru hon genom sitt ihärdiga nekande undgått att härför stånda ansvar, hade såsom saknande arbete och medel till uppehälle anhållits, emedan hon tillika blifvit af Fru Anna Mathilda Nordberg, som bor och innehar Hotell i huset No 6 Norra Smedjegatan, angifven såsom misstänkt att hafva från denne vid något tillfälle under Oktober månad förlidet år tillgripit dels en nästan ny sidenkjol och dels diverse linnepersedlar, enär Lundqvist, som vid tiden för stöldens föröfvande ofta varit uppe i Nordbergs bostad befunnits sedermera innehafva den omnämnda kjolen.

I sammanhang härmed skulle anföras: att Lundqvist den 9 sistlidne April för lösdrifveri meddelats varning, som blifvit i Polisunderrättelser kungjorde.

Häröfver hörd, förklarade Augusta Amanda Lundqvist:
att hon medgåfve det hon under en längre tid uteslutande hängifvit sig åt skörlevnad äfvensom att hon för närvarande vore i saknad af sysselsättning och medel till sitt uppehälle;
att hon förnekade att hafva begått den af Nordberg angifna stölden och påstod att hon vid något tillfälle under sistlidne December månad utan vittnen köpt den ifrågavarande sidenkjolen af en annan prostituerad qvinna vid namn Ernsdorf; samt,
att hon vidginge hvad eljest om henne här ofvan anförts.

Här skulle antecknas att den qvinna af hvilken Lundqvist sagt sig hafva köpt kjolen och hvars rätta namn lärer vara Anna Mathilda Jonsson, enligt å prostitutionsbyrån erhållen upplysning, afrest till Amerika den 3 sistlidne Maj, hvadan Lundqvist, som sannolikt haft vetskap derom, tydligen med afsigt uppgifvit denna qvinna som sin XXgesman för att sanningslösheten af hennes uppgift ej skulle kunna kontrolleras.

Beträffande sina lefnadsomständigheter uppgaf Ogifta Augusta Amanda Lundqvist att hon är född den 22 November 1862 i Stockholms stad och Adolf Fredriks Församling samt dotter af Arbetskarlen Anders Petter Lundqvist och dennes hustru Johanna, att hon är senast mantalsskrifven jemväl kyrkoskrifven i Stockholms stad och Maria församling, att hon vistats i föräldrahemmet till år 1884 derunder hon vid 15 års ålder konfirmerats i Bo församlings kyrka, samt att hon sedermera uteslutande uppehållit sig genom skörlefnad här städes, med undantag af tiden från våren till hösten 1886, då hon vistats hos sina vid Gustafsberg å Wermdön boende föräldrar.

På grund af hvad sålunda förekommit ansåg jag att Ogifta Augusta Amanda Lundqvist utan att ega medel till sitt uppehälle underlåter att efter förmåga ärligen försörja sig och tillika förer ett sådant lefnadssätt, att våda deraf uppstår för allmän ordning, säkerhet och sedlighet, i följd hvaraf jag fann Augusta Amanda Lundqvist böra såsom lösdrivare behandlas;

Och som Augusta Amanda Lundqvist blifvit varnad för lösdriveri, enligt meddelande i Polisunderrättelser den 14 april 1887 (N:r 43) lät jag, jemlikt 3 § 1 mom. Lagen angående lösdrifvares behandling nu inmana Augusta Amanda Lundqvist i häkte för öfverståthållare-ämbetets vidare förordnande.

A.M. Johanson
Stadsfiskal.”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad