Text
Författare: Johannisdotter, Julia Mathilda (Julia Johansson). Stockholms stadsarkiv

Julia Johansson ber Herr Hane om hjälp att återfå sitt prästbetyg. Brev inkommet till polisens prostitutionsavdelning 1885

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller ibland bara antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. En gång i veckan var de tvungna att genomgå en gynekologisk kontroll. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till kurhuset Eira på Kungsholmen för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom brev till polisens prostitutionsavdelning eller sedlighetspolisen som de ibland kallades. De hade ansvaret för att se till att prostituerade kvinnor skrevs in vid Besiktningsbyrån. För att enklare kunna kontrollera kvinnorna tog polisen även deras prästbetyg i förvar. Prästbetyget fungerade ungefär som dagens identitetskort och behövdes när man skulle gifta sig och ofta även när man sökte jobb eller ville hyra en bostad. Här skriver Julia Johansson:

Åbo den 26 juni 1885

Bästa Herr Hane

Förlåt att jag nu måste besvera eder men jag har ingen bekat att venda mig till. Derför måste ni vara god och förlåta att jag vender mig till eder jag får härmed vördsamt och hjertligen bedja eder vara god och gå till Fru Lammberg och hemta mit Prestbetyg som blef dit hos henne ner jag reste till finland. Det är nu snart tre år sedan och ett år var jag på ett stelle hvilket herr hane sjelf nog vet sedan har jag haft plats i privata hus och af den orsak vet jag inte als var fru Lammberg bor. Jag har inte behöft prestbetyget förr nu skulle jag behöfva det då nu min lefnadsförhoppning har ljusnat det är inte mycke roligt att få det såsom det är men det kan inte hjelpas jag måste nu. Bästa Herr Hane var god och bed fru Lammberg att inte tycka illa vara att jag skrifver till eder det är inte elackhet utan nöden tvingar mig och till henne är omöjligt ner jag inte vet var hon bor. Om hon har förstört det så får hon vara god och skaffa mig ett nytt jag är i Clara skrifven och rätte namnet är Julia Mathilda Johannisdotter född den 5 januari 1857 i Håby socken af Bohuslän
jag kan inte vidare än betala för besveret om hon har haft bort det men nog skulle det vara lessamt för mina tillgångar strecker sig inte så att jag sjelf kan resa till Stockholm
Snälla goda Herr Hane var god och hjelp om det är möjligt. jag sänder min adress på kuveret att ni inte behöfver besvera eder. Om något hinder är så var för gudsskull god och skrif på denna papperslapp som här med följer och skicka det till mig ofrankerat så betalas det ner det kommer hit Besta Herr Hane jag beder tusen gånger om förlåtelse att jag besverar eder och beder ödmjukast både gud och eder om ett skyndsamt svar.
Högacktningsfullt
Julia Johansson


På brevet har någon antecknat: sändt P.B. till Åbo den 6/7.85. P.B. står för prästbetyg, så förmodligen fick Johansson den viktiga handlingen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad