Text
Författare: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Anonym angivelse av ung kvinna till polisens prostitutionsavdelning

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. Där tvingades de genomgå regelbundna gynekologiska kontroller. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till kurhuset Eira på Kungsholmen för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom brev till sedlighetspolisen, som hade ansvaret att se till att prostituerade kvinnor skrevs in vid besiktningsbyrån och kom till kontrollerna. Det här brevet är från en person som blivit smittad med gonorré och vill att sedlighetspolisen ska ta den 16-17-åriga kvinna han misstänker har smittat honom till besiktningsbyrån:

Stockholm den 27 Aug 1867

Herr Poliskommissarie!

Stockholm d 10/11-71

En person, som blifvit med chonere (gonorré) smittad af en qvinna, som, jemte en eller ett par dylika, har sitt tillhåll uti en för osedlighet egentligen afsedd s.k. cigarrbutik i huset No 39 vid Mästersamuelsgatan, anser sig, enär hon, som oupphörligen mottager besök af karlar, efter att länge och hårdnackadt hafva ljugit, slutligen förmåtts medgifva, både att hon är smittad och icke besöker besigtningsbyrån, böra bringa förhållandet till kännedom

Den ifrågavarande qvinnan, hvilkens namn man icke känner, är liten till växten, ljuslett samt, till åldern, mellan sexton och sjutton år.

Högaktningsfullt

L


Via en av länkarna till höger kan du läsa en utredning om Besiktningsbyrån och kvinnorna som tvingades besöka den.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad