Text
Författare: Bellander, K. Stockholms stadsarkiv

K. Bellanders brev till stockholmspolisens prostitutionsavdelning angående Walfrida Östergren

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. Där tvingades de genomgå regelbundna gynekologiska kontroller. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till kurhuset Eira på Kungsholmen för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom brev till Sedlighetspolisen, som hade ansvaret för att se till att prostituerade kvinnor skrevs in vid Besiktningsbyrån och kom till kontrollerna. I det här brevet står:

Håf. Sala 14.10.85

Herr Kommisarie:

Ehuru det kanske är öfverflödigt får jag dock anhålla att derest någon skulle förfråga sig hos eder om Walfrida (Augusta Henrietta) Östergren stån under eder upsigt, en sådan förfrågan [oläsligt] lemnas utan afseende. Hon skall nu genomgå en praktisk skola för unga qvinnor och det skulle göra henne ondt och vålla henne obehag om obehöriga personer på detta sätt skulle kunna förskaffa sig upplysningar klart egnade att skada henne. Må derföre hennes förlutna olyckliga förhållanden vara glömda och icke vidare stör hennes bemödanden att vinna uprättelse.

Högaktningsfullt

K.Bellander
Kronofogde


Via en av länkarna till höger kan du läsa en utredning om Besiktningsbyrån och kvinnorna som tvingades besöka den.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad