Text
Författare: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Anonym militär anger två systrar till polisens prostitutionsavdelning

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. Där tvingades de genomgå regelbundna gynekologiska kontroller. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till kurhuset Eira på Kungsholmen för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom brev till sedlighetspolisen, som hade ansvaret för att se till att prostituerade kvinnor skrevs in vid Besiktningsbyrån och kom till kontrollerna. Det här brevet är från en militär som smittats av en könssjukdom och vill att polisen tar itu med en grupp unga flickor som enligt honom säljer sexuella tjänster:

Stockholm den 24 maj 1863

I anledning af en högst obehaglig händelse som händt mig, och som jag mundtligen hörde af en af mina kamrater /vi äro nemligen militärer/ torde jag härmedelst få upplysa Fk; att å Skepparegatan No 24 1tr upp bor en mamsell nillsson Josephine, förut assisterande hos enkan på Sveizeriet No 5 Drottningatan under namn af Josephine Borg, denna mamsell nedsmittat såväl mig som min kamrat, och har hon, efter att en kort tid vara hålld på kammare, numera till näringsfång, att om aftnarne stryka omkring gatorne och troligen vara andra i samma fördömmelse.

Hon har äfven en yngre syster med namnet Augusta 16 a 17 år gammal, som bevisligen kan styrkas, att hon jemte yngre flickor, hvilka hon troligen narrar med sig, stryka kring gatorne sent på nätterne i sällskap med karlar, samt ligga på Hotellen och andra ställen, med ett ord föra dessa barn ett otygladt och högst liderligt lefnadssätt.

Wår gemensamma anhållan är derföre den, att Herr Commissarien med det snaraste torde anordna om, att dessa lösaktiga qvinnor måtte undergå Läkarebesigtning och af föresatts skola vi lätt erhålla underrättelse om, huruvida dessa Persona questiones verkligen blifva anmälda eller ej.

Med högaktning tecknar

Tillsvidare Anonym


Via en av länkarna till höger kan du läsa en utredning om besiktningsbyrån och kvinnorna som tvingades besöka den.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad