Text

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, Angående Förhöjning i Betalningen för Afträdesorenlighetens borthämtande, i Staden och Malmarne. Gifwen Stockholm den 24 Februarii 1813.

Denna kungörelse från överståthållarämbetet underrättar om att avgiften för avträdesrenhållningen kommer att höjas med 50% från och med mars samma år. Exempel på pris: "För et käril af en half tunnas rymd, som hämtas utur windarne eller någon af de öfra wåningarne eller från källarne---- 9 sk.(skilling) 6 rst." (runstycken). Det var sålunda ett tungt arbete att hämta avträdestunnorna eftersom det var mycket vanligt att avträdena (dass, latrin) placerades på vinden, eller i källaren.
3 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kungörelse, angående then nu mera widtagne författning med afträdes husens renhållning och afträdes orenlighetens bortförande, så i staden som på malmarne; Gifwen Stockholm af Kongl. Slotts-cancelliet then 1 september 1774

Kungörelse, angående then nu mera widtagne författning med afträdes husens renhållning och afträdes orenlighetens bortförande, så i staden som på malmarne; Gifwen Stockholm af Kongl. Slotts-cancelliet then 1 september 1774

Reglemente, hwarefter Entrepreneuren af afträdes husens renhållning, och afträdes orenlighetens afhemtning och bortförande från husen så i staden som på malmarne, sig hädanefter hafwer at rätta. Gifwit Stockholm then 17 augusti 1784.

Reglemente, hwarefter Entrepreneuren af afträdes husens renhållning, och afträdes orenlighetens afhemtning och bortförande från husen så i staden som på malmarne, sig hädanefter hafwer at rätta. Gifwit Stockholm then 17 augusti 1784.

Skrivelse angående behovet av urinkurar på Djurgården 1875

Skrivelse angående behovet av urinkurar på Djurgården 1875

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, Angående Förhöjning i Betalningen för Afträdesorenlighetens borthämtande, i Staden och Malmarne. Gifwen Stockholm den 24 Februarii 1813.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, Angående Förhöjning i Betalningen för Afträdesorenlighetens borthämtande, i Staden och Malmarne. Gifwen Stockholm den 24 Februarii 1813.