Text
Författare: Giöding, Olof Justinus (1717-1767). Stadsmuseet i Stockholm

[Minnestal med anledning av den stora branden 1751] Wåd-elds minne, öfwer then olyckeliga elden i Stockholm, som upkom i St. Clarae församling, och igenom then starcka nordan-stormen gick öfwer Riddare-fjärden til Söder-malm, then 8 junii 1751.

Här ett minnestal över den stora brand som härjade i Klara församling och på Norrmalm sommaren 1751. Det är prästen Olof Justinus Gjöding som predikar. Flera människor miste livet i eldsvådan. Ännu fler blev hemlösa, bland annat brann församlingens fattighus ned till grunden. Stora summor skänktes för att bygga upp det igen. Bidragsgivare var bland annat kungafamiljen, privatpersoner och riddarna av Serafimerorden.

Även Klara kyrka brann ned. Den återuppbyggdes året därpå. I sin predikan påminner prästen om det nedbrunna kyrkorummet och symboliken i detta:

"Med blygd wi ögon wår nedkasta. Upbrändt är Herrans altare, wi måste toma rummet se, thit sig så mången själ har hasta. Ach! at wi oss ej alt påminte! Än altar-kläden? Altar-skrud? Hwad uselhet! Hjelp milde Gud! Alt hafwer elden gjort til inte."

37 sidor. Frakturstil. Även text på tyska och latin.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad