Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Boplats, fornlämning RAÄ 139 i Spånga socken, Akalla

Fornlämningen inventerades: 1951
Utgrävningsår: 1970.
Typ av fornlämning: Boplats
Datering: Förhistorisk tid
Antal anläggningar: 3

Ur: Fornlämningarna 135, 136 och 139, Spånga. Arkeologisk rapport SSM 1970.

Raä 139 var belägen ca 300 m NO om Akalla gård. Undersökningen, som föranleddes av planerad bebyggelse i området, omfattade ett 1500 kvm stort område. Vid Riksantikvarieämbetets inventering konstaterades två högar. I samband med undersökningen framkom ytterligare en. Anläggningarna var belägna i sydsluttning som i S gränsade till nuvarande åkermark. De låg samlade 5-10 m ifrån varandra och hade en diameter på 8 respektive 12 m. Samtliga visade sig vara skärvstenshögar innehållande sotlager och enstaka fynd. Varje hög var anlagd omkring ett antal stora jordfasta stenblock.
Schakt grävdes i området 10 m väster ut från A1 och 12 m N ut, det senare vidgat till en 1 x 2 m stor ruta längst i norr mellan anläggningarna. Dessutom grävdes några meterstora rutor omkring de stora stenblocken i området. Vid dessa undersökningar framkom endast en 0,6 m stor och 0,03 m djup sotfläck med enstaka fynd av bränd lera.

Uppdaterad