Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Skärvstenshög, anläggning nummer 1, fornlämning RAÄ 139 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1951
Utgrävningsår: 1970
Typ av anläggning: Skärvstenshög
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:6

Ur: Fornlämningarna 135, 136 och 139, Spånga. Arkeologisk rapport SSM 1970.

Anläggningen syntes före undersökning som en rund, övertorvad hög, 11 meter i diameter, 2 meter hög. Enstaka stenar i storleken 1 x 1,5 meter var synliga i Ö delen. I anläggningens centrum syntes en 1 meter lång svacka och i den N delen en 1,5 meter stor grop vilken var rester av ett militärvärn.
Skärvstenshög, rund, 12 meter i diameter, 1,6 meter hög med oklar begränsning, uppbyggd av en tät skärvstenspackning och mörk, sotfärgad mylla. Anläggningen innehöll skärviga stenar i storleken 0,01 x 0,01 - 0,3 x 0,3 meter, samt enstaka större 0,4- 0,6 meter stora. I norr var en 1 x 1 m stor sten belägen och i NV fanns en samling av 0,4-0,9 meter stora stenar. Ett 10 meter stort sotlager, som täckte större delen av anläggningen, påträffades 0,1- 0,5 meter under torven. Ställvis var sotlagret upp till 1,2 meter djupt. Dess täthet varierade över ytan. I SV där sotlagret var tunnare fortsatte det utanför anläggningens begränsning till en yta av 4 x 5 meter. Ett 0,1- 0,5 meter djupt och 3 m stort sandlager täckte sotlagret i SSO. Högen var anlagd kring ett 15-tal jordfasta block, 1,5 x 2 meter stora. Inga markanta stenskikt eller stenkonstruktioner iakttogs i anläggningen. Sotlagret innehöll keramik och bränd lera, främst från ett 1,5 x 6 x 0,4 meter stort område i anläggningens N del, samt från en 1,5 meter stor och 0,19 meter djup lerfläck i NO. Övriga fynd i sotlagret utgjordes av en knacksten, brända ben och kol. Högen var belägen på lera och längst i N pinnmo.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad