Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Skärvstenshög, anläggning nummer 2, fornlämning RAÄ 139 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1951
Utgrävningsår: 1970
Typ av anläggning: Skärvstenshög
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:7

Ur: Fornlämningarna 135, 136 och 139, Spånga. Arkeologisk rapport SSM 1970.

Anläggningen syntes före undersökning som en rund hög, 5 meter i diameter, 0,5 meter hög och övertorvad. I centrum fanns en sekundärt tillkommen grop, 1,5 meter i diameter och 0,6 meter djup. Direkt N om anläggningen fanns en stig som ev. skadat högens norra del.

Skärvstenshög, rund, 8 meter i diameter och 1,4 meter hög, med oklar begränsning, uppbyggd av en tät skärvstenspackning. Stenen i anläggningen var av storleken 0,05 x 0,05- 0,2 x 0,2 meter. Fyllningen bestod av mörk mylla. 0,1-0,5 meter under torven framkom ett näst intill heltäckande sotlager, 5 x 8 x 0,6 meter stort, innehållande keramik, bränd lera, knackstenar, brända ben och kol. Keramik och bränd lera förekom i riklig mängd inom en 2 x 0,3 x 0,75 meter stor koncentration i den Ö delen. Högen bör ursprungligen varit ca 10 meter i diameter då sotlagret fortsatte ca 2 meter norrut. Högen var anlagd omkring ett par jordfasta stenblock av storleken 0,8 x 1,3 meter. Inga markanta stenskikt eller stenkonstruktioner iakttogs. Anläggningen vilade på lera och berg.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad