Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Skärvstenshög, anläggning nummer 3, fornlämning RAÄ 139 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1951
Utgrävningsår: 1970
Typ av anläggning: Skärvstenshög
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:3

Ur: Fornlämningarna 135, 136 och 139, Spånga. Arkeologisk rapport SSM 1970.

Anläggningen syntes före undersökning som en rund hög 5 meter i diameter, 0,4 meter hög och övertorvad. I anläggningens centrum syntes en 1 x 1,5 meter stor sten och invid denna en grop 1 x 1,5 x 0,5 meter vilken var rester av ett militärvärn. I gropens väggar syntes högens skärvstenspackning

Skärvstenshög, rund, 8 meter i diameter, 0,6 m hög, med oklar begränsning, uppbyggd av en tät skärvstenspackning och mylla. Stenen i anläggningen var i storleken 0,01 x 0,01-0,3 x 0,3 meter, enstaka större 0,5-1,5 meter i diameter. 0,1-0,2 meter under torven framkom ett sotlager, 6 meter i diameter, 0,4 meter djupt med dess största mäktighet i den östra halvan. Sotlagret innehöll keramik, bränd lera och kol i ringa mängd. Högen var anlagd omkring ett stenblock, 1,3 x 2 meter stort. I botten påträffades ett tiotal stenar i storleken 0,5 x 1 meter. Anläggningen vilade på pinnmo.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad