Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Vaccinering mot smittkoppor tar fart

I början av 1800-talet fick man möjlighet att vaccinera befolkningen mot den fruktade sjukdomen smittkoppor ”hwilka härjadt och förödt wår werldsdel. Sedan 1200 år är denna smitta känd i Europa.”

I denna bulletin skriven 1808 av kungens livläkare Sven Hedin, beskrivs vaccinets tillkomst och fördelar samt hur man skulle se skillnad mellan ett äkta och oäkta vaccin.

Genom ympning gavs ett bestående skydd, vilket även hindrade från de fasansfulla följder av sjukdomen som de överlevande annars kunde drabbas av.

”Detta medel består i ympandet af ett slags ganska lindriga koppor, hwilka tidtals wisa sig på spenarene av mjölkande kor, och derföre fådt namn av vacciner eller ko-koppor. Man har anmärkt att de personer, som under mjölkningen ådragit sig desse vacciner, hafwa sedermera undgådt koppsmittan.”

Det var den engelske läkaren Edward Jenner som redan på 1700-talet upptäckt att man kunde skapa ett vaccin med hjälp av kokoppor, en mildare koppsjukdom. Hedin skriver i bulletinen ”man har nu genom millioner pålitlige rön kommit till den wishet, att vaccinationen ofelbart skyddar för de grufweliga Smitt-kopporna.” och meddelar att kungen nu uppmanar befolkningen att låta sig vaccineras. ”Man bör derföre säkert hoppas, att ingen så oupplyst eller illasinnad lär finnas, som icke prisar Allmakten för detta förwaringsmedel, och med undersåtelig lydnad möter Konungens hulda och priswärda omsorg för Sitt Folks hälsa.”

Alla vaccinatörer skulle känna till skillnaden mellan det man kallade för äkta respektive oäkta vaccin och kunna bedöma om vaccinationen lyckats eller inte.

”Endast de förra skydda för koppsmittan, och kallas derföre med rätta Skydd-koppor. Der medföra ingen slags olägenhet. De vaccinerade behöfwa inte intaga sängen: de tarfwa ingen Läkare-wård eller medicamenter.” […] Den oäkta vaccinen uppkommer genom fel eller tillfällige omständigheter wid ympnadet; och alldenstund de som haft falskt vaccin icke äro frie från smittkoppor, så är det maktpåliggande att noga kunna urskilja den äkta vaccinen från den oäkta.”

För att urskilja om vaccinet tagit eller inte skulle föräldrarna till det vaccinerade barnet eller den som vaccinerats kontrollera vaccinationsområdet noga. I texten finns ett antal punkter som ger en tydlig beskrivning av såväl äkta, även kallade skyddskoppors utveckling, samt utvecklingen av så kallade skabbkoppor, det vill säga oäkta koppor. Till texten finns även en illustrativ färgbild med koppans olika utvecklingsfaser vilken också gav vägledning i att bedöma om vaccineringen lyckats eller inte. Om vaccinationen misslyckats behövde den göras om.

1816 blev det lagstadgat obligatoriskt att vaccinera sig mot smittkoppor. Alla barn från två års ålder samt övriga ovaccinerade skulle ympas.

Texten finns i sin helhet transkriberad här under. 

 

Om smitt-koppor och förwaringsmedel deremot.

Af

SVEN HEDIN M. D.

Konungens Förste Liv Medicus, Assessor i Kongl. Med., Ridd. Af Kongl. Wasa Orden, m.m.

 

Den goda försynen har gifwit flere kraftige medel till bot och förwaring emot de Sjukdomar, som föröda Menniskoslägtet. Det beror således af Hwar och En förnuftig warelse att noga akta på de lärdomar, som gifwas, och att söka upplyste Läkares råd den tid då hielp behöfwes. Kopporna räknas bland de förfärligaste smittor, hwilka härjadt och förödt wår werldsdel. Sedan 1200 år är denna smitta känd i Europa. Och har blifwit oss påförd ifrån de Warmare luftstrek. Man har sökt alla medel till dess förmildrande. Kopp-ympningen blef i detta afseende uppfunnen, och den har mer än 50 år blifwit med lycklig framgång öfwad i wårt Land. Endast Allmogen, itagen af en skadlig fördom om ett oundwikeligt öde, har den förkastadt de medel Allmakten behagat utpeka till räddning. Millioner tusende lif hafwa blifwit rof för Pest-kopporna. Ändteligen har Försynen i Sin mildhet täckts skänka oss ett nytt förwaringsmedel, som owärderligt till sin fördel, är det mäst enkla och lätta i sin utöfning. Detta medel består i ympandet af ett slags ganska lindriga koppor, hwilka tidtals wisa sig på spenarene av mjölkande kor, och derföre fådt namn av vacciner eller ko-koppor. Man har anmärkt att de personer, som under mjölkningen ådragit sig desse vacciner, hafwa sedermera undgådt koppsmittan. En Engelsk Läkare, benämnd Jenner, tog sig häraf anledning att försöka ympandet av vaccinen, och man har nu genom millioner pålitlige rön kommit till den wishet, att vaccinationen ofelbart skyddar för de grufweliga Smitt-kopporna. Alla Folkslag hafwa redan antagit vaccianationen, äfwen de wilda Nationer i America. Redan äro 7 år förlidne, sedan wår hulde Konung befaldt Swenske Läkare att noga undersöka denna uppfinning, och att utredan kunskapens beröm. Åt upplyste Medborgare i alla Landsorter, så wäl som åt Rikets wördiga prästerskap, hur Konungen i nåder uppdragit att befrämja ympningen af Skydd-koppor.

Läkarna hafwa gifwit underrättelse om ympningssättet; en allmän ahoga att biträda har eldadt alla måltänkta, och wi räkna ett högt betydande antal personer, utaf alla åldrar, som Inckligen blifwit skyddade för de allhärjande Smitt-kopporna. I de landsorder, der en mera upplyst och beredwillig Allmoge funnits, äro också kopporna utrotade, och ingen smitta har kunnat dittränga, fastän den rasat i alla kringliggande negder. Efter så talande bewis på den fördel, som winnes genom Skydd-kopporna, wore det ett wanhedrande brott att låta fördom och willfarelse förleda sig att wedersaka ett förwaringsmedel, som är af ett så oförlikneligt stort wärde. Man bör derföre säkert hoppas, att ingen så oupplyst eller illasinnad lär finnas, som icke prisar Allmakten för detta förwaringsmedel, och med undersåtelig lydnad möter Konungens hulda och priswärda omsorg för Sitt Folks hälsa. – Det gifwas twenne slag vacciner. De äkta och de oäkta. Endast de förra skydda för koppsmittan, och kallas derföre med rätta Skydd-koppor. Der medföra ingen slags olägenhet. De vaccinerade behöfwa inte intaga sängen: de tarfwa ingen Läkare-wård eller medicamenter. De får nästan aldrig flera koppor än de som ympas. Ingen ålder och ingen årstid hindrar ympningen. Den oäkta vaccinen uppkommer genom fel eller tillfällige omständigheter wid ympnadet; och alldenstund de som haft falskt vaccin icke äro frie från smittkoppor, så är det maktpåliggande att noga kunna urskilja den äkta vaccinen från den oäkta. Detta läres af hosföljande Tabeller, som, tecknade efter naturen, utwisa förhållandet för hwarje dag efter ympningen. Nummern på Tabellen härför till nummern på nedanstående förklaring. Om de Föräldrar som låta vaccinera sina Barn, jemföra Skydd-koppornas förhållande med den i färger hos följande Ritningen och med Förklaringen, så kunna de icke misstaga sig.

 

N:o 1. Äkta Vaccin eller Skydd-koppor

1. De äkta vaccinerna utbryta långsamt; först på fjerde dagen efter ympningen är deras utseende sådant som Numro 4 utwisar. Anmärkning. Hos swaga Barn utbryta vaccinerna ofta ej förr än 7:de och 8:de dagen, men gå sedan i ordentelig ordning efter utbrottet.

2. På 5:te dagen börjar rodnaden något att tilltaga, wid ympristorna höjer sig en liten knöl, som med pekfingret kännes; utseendet är som Numero 5.

3. På sjette dagen synes en blåsa formera sig. Den är aflångt rund med nedtryckning midtuti: färgen är ljusröd, se n:o 6.

4. På sjunde dagen är blåsan mera formerad, knölen kännes mera hård, rodnade kring ympristan tilltager. Numero 7.

5. På åttonde dagen är blåsan något fylld med en hwitaktig wattenklar wätska, intryckningen är större, rodnaden liflig. Numero 8.

6. På nionde dagen är blåsan mera hwit och liknar ett tunnt pergament, den fyller sig mer. Utseendet är som Numero 9. Anmärkning. På 8:de, 9:de och 10:de dagen bör man taga ympningsmateria efter de underrättelser jag förr utgifwit, så wäl som Prof. Rosenschiöld, m.fl.

7. På tionde dagen är blåsan nästan silfwerwit, muscelköttet kring ympritsan är hård, rodnaden är liflig och cirkelrund eller peripherisk, sådan som den föreställes N:o 10.

8. Elfte dagen är den mäst utmärkta. Den caracteristica cirkelrunda rodnaden är nu starkast. Nu inställer sig oftast en liten feber, den ympade wisar någon ömhet wid armens lyftande. N:o 11 på Tabellen föreställer en del af armen med Skyddkopporna i sitt högsta flor. Blåsan är nu fylld med tjockare material, skiftande i hwitgult.

9. På tolfte dygnet börjar rodnaden wara blek och blåsan stor och swartblå, hårdheten i köttet är borta. No 12.

10. På 13:de, 14:de och 15:de dagen är en skorpa formerad.; den är swartbrun, kullrig, glatt och glänsande. Den sitter stundom länge qwar och lämnar ärr efter sig.

 

N:o 2. Oäkta Vaccin eller Skabb-koppor

1. Är vaccinen oäkta, så har den redan på andra dagen det utseende med en i gult stötande blemma, sådan som den wisar sig på den del af armen, som föreställes numero 2.

2. De oäkta vaccinen kännes lätt deraf, att den hastigt genomlöper sina perioder. Man kan se förhållandet efter tabellen under N:o 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3. På nionde dagen är allt förbi; ympristorna få aldrig den cirkelrunda rodnaden, blåsorna äga aldrig den silfwerwita färgen, de sakna den märkeliga intryckningen midtut, och äro oregelbundna till skapnaden.

4. Oftast utslå gamla ymniga skabb-koppor, då den sjuka bör bada och Läkaren rådfrågas.

5. Oförfarne vaccinatörer kunna af den mäst äkta vaccin tillwägabringa en oäkta- Den således ympande bör åter vaccineras.

6. Om mycket skabbig i Barn ympas, så få de oäkta vaccin.

7. Ympas någon, som förut haft Smitt-koppor, så händer det att Skydd-kopporna likwäl gå sin gång, fastän rodnaden ikring dem då de är mindre liflig och koppan liknar den skabb-blemma. Ympar man af detta waret, så uppkommer oäkta vaccin.

8. Är Ympnings-instrumentet icke nog skarpt, utan man sargar huden, i stället att lätt rista den, så blir vaccinen ofta faskt.

9. Om Barnen få rifwa den ympande armen, kan ock oäkta vaccin uppkomma. Anmärkning. Det gifwas flere slag oäkta koppor, som i allmänhet få namn af Watten-koppor, Swin-koppor, o.s.w. Man bör ej, då en vaccinerad får dem, misstaga sig om dessas förhållande och utgifwa sådanan för werklige koppor eller hwad jag här kallat Smitt-koppor, hwilka aldrig inställa sig efter den äkta vaccinen, men wäl de förra.

Stockholm, tryckt hos Henrik A. Nordström, 1808

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad