Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Härd, anläggning nummer 6, fornlämning RAÄ 134 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1951
Utgrävningsår: 1974
Typ av anläggning: Härd
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:5

Ur: Gravfält 134, Spånga. Arkeologisk rapport SSM 1974.

Anläggningen var ej synlig före undersökning.

Härd, närmast oval, 1,5 x 2 meter stor och 0,4 meter djup, uppbyggd av sandblandad mylla och skörbrända, 0,1-0,4 meter stora stenar, tätt lagda i 3-5 skikt. Begränsningen utgjordes av en stenskoning bestående av 0,2-0,5 m stora stenar. Botten utgjordes av sand.
Under den skörbrända stenen framkom ett 0,3-0,4 meter stort och 0,05 meter djupt sotlager. Ovanpå den skörbrända stenen påträffades en keramikskärva, ett bränt ben samt ett fragment av ett förmodat bryne. I sotlagret fanns en mindre mängd kol.
SO om anläggningen, ca 0,7-2 meter utanför kantkedjan påträffades ett sotlager innehållande en koncentration av obrända ben. Sotlagret var upp till 0,15 meter tjockt och uttunnande mot kanterna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad