Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Skärvstenshög, anläggning nummer 1, fornlämning RAÄ 135 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1951
Utgrävningsår: 1970
Typ av anläggning: Skärvstenshög
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:6

Ur: Fornlämningarna 135, 136 och 139, Spånga. Arkeologisk rapport SSM 1970.

Anläggningen syntes före undersökningen som en rund hög, 7,5 meter i diameter, 0,95 meter hög, övertorvad, med 3 kantstenar synliga i syd, 0,4 x 0,8 meter stora. Strax utanför anläggningen i NNO låg ett stenblock, 1 x 2 meter. stort.

Stensättning, ev. skärvstenshög, rund, 7 meter i diameter, 0,6 meter hög, med oklar begränsning, uppbyggd av en relativt gles stenpackning i 3 skikt. Stenmaterialet bestod till stor del av skärvsten i storleken 0,05 - 0,15 meter, och ett tiotal större stenar 0,6 x 0,9 meter. Fyllningen mellan stenarna utgjordes av mörk mylla.
Vid utgrävningen framkom, direkt under torven, ett sotlager som täckte större delen av anläggningen, 5 meter i diameter och 0,5 meter djupt. Det innehöll keramik, bränd lera, flinta, obrända och brända ben samt kol. De brända benen förekom i den SSV delen över ett 1,5 meter stort och 0,5 meter djupt område.
Anläggningen var belägen på pinnmo och berg.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad