Byggnadsritning i tusch och akvarell med flera handskrivna påskrifter i tusch
Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning till påbyggnad av fröken Lantingshausens hus på Blasieholmen 1821

Emerentia Augusta Charlotta von Lantingshausen levde 1796-1855. Hennes hus och gårdstomt låg öster om Karl XII:s Torg – mellan nuvarande Kungsträdgårdsgatan, Arsenalsgatan, Grevgränd och Södra Blasieholmskajen. Emerentia ärvde egendomen av sina föräldrar, efter att hennes pappa gått bort 1820. Huset finns inte kvar idag.

Bygglovsritningen innehåller ansökan om tillstånd att reparera och bygga på bostadshusets östra flygel, som låg utmed Grevgränd. På övre plan ligger fem "Domestique Rum" (rum för tjänstepersonal) samt spannmålsmagasin. På bottenvåningen finns bland annat handelsbod, vagnshus, pigkammare, tvättstuga och mangelrum.

På ritningen framgår att Emerentia har en förmyndare som ansvarar för hennes egendom. Anders Gustaf Craelius, lagman och assessor vid Svea hovrätt, har tillsatts som förmyndare eftersom Emerentias föräldrar är döda och hon ännu är ogift. När hon två år senare gifter sig kommer maken Claes Hans Rålamb bli hennes målsman. Både ogifta och gifta kvinnor räknades vid den här tiden som omyndiga, med undantag för änkor. Män blev myndiga vid 21 års ålder.

Vad står på ritningen?

Ritningen innehåller tre olika texter. Överst till höger skriver förmyndaren Craelius ansökan om tillstånd för reparation och påbyggnad. Överst till vänster står ett meddelande från Peter Oudar, notarie vid Ämbets- och byggningskollegium. Oudar skriver att ritningen ska lämnas över för granskning till en rådman och till stadsarkitekten, som ska lämna sitt utlåtande efter utförd besiktning. Utmed vänster sida meddelar stadsarkitekten Carl Christopher Gjörwell sina synpunkter och godkännande. 

Transkribering av texterna:

Efter denna Dessein är jag sinnad att låta reparera och påbygga Östra Flygelen uti Högvälb.[högvälborna = högadliga] Fröken Em. Aug. Charl. v. Lantingshausens Egendom under No 21 uti Qvarteret Näckström å Blasieholmen, och anhåller at dertil undfå Ädla Embets och Byggnings Collegii tilstånd. Stockholm d. 5. Jun. 1821 Anders Gustaf Craelius, förmyndare för Fröken Lantingshausen.”

Remitteras till Herr Rådmannen Söderström samt Herr Professoren, Stads Arkitekten och Riddaren Giörwell att efter hållen besigtning med utlåtande inkomma. Stockholms Stads Byggnings och Ämbets Collegium den 5 juni 1821, på Collegii vägnar Peter Oudar

Vid Denna begerta Påbyggnad är att iaktagas Det välfda stentrappor uppföras ända till vinden som förses med jerndör[r] och Brandbotten, att alla Eldstäder och [s]korstenar anläggas med säkerhet och att alt trädvirke derikring behörigen afvexlas [avväxlas]. Vid besicktningen anhölts om tillstånd att i stora huset verkställa diverse nödiga reparationer varibland att istället för Bjelkar som uppbära [s]korstenarna slå ordentliga Tegelvalf. äfvenledes ut åt Gränden framför där varande inkörsport utsätta vanligt byggnads planck. varhvid att icke något är att erhindra [erindra = anmärka]. Gjörwell.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad