Program och stadgar för Frisinnade kvinnors förbund 1924
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Frisinnade kvinnors förbund - program och stadgar 1924

År 1914 bildades föreningen Frisinnade kvinnor i Stockholm. Föreningen ombildades till ett riksförbund efter införandet av kvinnlig rösträtt 1921, och i detta dokument hittar du föreningens program samt stadgar från 1924.

Enligt stadgarna var riksförbundets mål ”att genom upplysningsarbete i frisinnade idéers tjänst medverka till att dessa idéer må genomtränga folkmedvetandet och bliva avgörande vid samhälleliga frågors lösning.” Flera av ledamöterna i förbundets styrelse och verkställande utskott var också medlemmar av Fogelstadgruppen, vilka startade Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad. På skolan bedrevs regelbundna kurser från 1925. Medlemmarna i Fogelstadsgruppen stod också bakom tidningen Tidevarvet.

I Frisinnade kvinnors program beskrivs förbundets åsikter i olika frågor, såsom befolkningspolitik, bostadsfrågor, nykterhetsfrågor, arbetslivsfrågor och demokratifrågor. Föreningen var partipolitiskt obunden. Nedan följer ett utdrag ur skriften:

I. Befolkningen och dess livsvillkor.

A) Befolkningspolitiken: Grunden för all samhällsvård är en målmedveten befolkningspolitik, som tar sikte på en kvalitativ förbättring av folkstocken.

Samhällets hälsovårdande verksamhet bör taga sin början under den tidigaste perioden av medborgarens liv genom förbättrad omvårdnad av barnaföderskor, spädbarn och barn såväl före som under skolåldern.

B) Bostadsfrågan: människovärdiga och tillräckliga hem för alla människor genom en sund bostadspolitik, som uppmuntrar till egna hem och kooperativa byggen.

C) Uppfostrings- och undervisningsväsendet: Reformer i uppfostran och undervisning, avseende bättre karaktärsdaning och högre kultur, mindre bokstavsvetande och mindre examensväsende samt ökade möjligheter för en var samhällsmedlem att följa och utveckla sin begåvnings egenart.

D) Nykterhetsfrågan: Arbete för folknykterhet såväl med hänsyn till spritkonsumtionen som genom effektiv upplysning i alkoholfrågan och genom uppfostran av folksed och folkuppfattning.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad