Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

De irrläriga Gråkoltarna förhörs av Domkapitlet

I och med införandet av det s.k. konventikelplakatet 1726 blev det förbjudet att hålla gudstjänster utanför kyrkan. Frikyrkliga sammanslutningar förbjöds. En grupp som kallades gråkoltarna drabbades hårt. De var en religiös grupp som hade uppstått i Stockholm 1731 och utmärkte sig med sin klädsel, i grå vadmalsdräkt. På religiösa grunder förkastade de allt arbete. Trots tillsägelser vägrade de att gå i kyrkan eller arbeta. Till slut sattes de i fängelse för sin religiösa övertygelse.

Stadens högst kyrkliga makt, var Domkapitlet, även kallat Konsistorium. En av Konsistoriums viktigaste uppgifter var att försöka få så kallade irrläriga människor att återvända till den rätta, av staten accepterade, religionen. Den 29 november 1732 sitter man och diskuterar hur man ska ta sig an Gråkoltarna, hur man ska göra med deras "undervisning". Just som ledamöterna diskuterar detta kommer en vaktmästare från domstolen till mötet med några av gråkoltarna i släptåg. I det här protokollet skildras detta möte mellan prästerskapet och gråkoltarna.

Gråkoltarna insisterar på att mötet ska inledas med bön och sång!

Domkapitlets protokoll från den 29 november 1732 renskrivet (Q betyder fråga, R betyder svar):

Sid 614
Discourerades huru man skulle anstalta deras förhör, som Söder förstads Lofl Kämners Rätt til Consistorium remitterat, och blef öfwerenskommit, at herrar Consistoriales skulle låta dem komma hem til sig; emedan de icke så beqwämligen kunna uti Consistorio underwisas. Däruppå förekom Wachtmestaren wid Söder förstads Lofl Kämners Rätt, och sade, det han nu hade med sig 4 st[ycken] af dem, som Kämners Rätten til Consistorium remitterat, af hwilka 3ne redan deras ådömde plicht undergåt. De inkallades

Sid 615
lades sedan Wachtmestaren tagit afträde, och woro följande: Kopparstickaren Johan von Aveelens änka, hustru Anna Maria von Avelen, twenne pigor, begge Annika Andersdotter kallade, och hustru Anna Gustafsdotter, hwilken til Spinnhuset försänd blifwit.

dem sades, att Kämnärs Rätten anmodat Consistorium at undewrwisa dem i deras Christendom; emedan hos dem skal funnits en stor fåkunnighet, i anledning hwar af Consistorium eij kunnat undgå at kalla dem för sig. Hustru Anna Gustafsdotter sade, det hon har Guds andas wittnesbörd i sig; som underwisar henne. Herr Præses sade, at det wore wäl, om hon icke antager det för andans wittnesbörd, som icke så är. Anna Gustafsdotter swarade, det hon ock wäl känner Consistorii

Sid 616
ledamöter på deras tungomål, och at de icke måtte inbilla sig, det altsammans består i bokstafwen utan i anda kraft och lif. Högwördige herr Præses sade, at sådant icke nekas, doch likwäl måste man wara angelägen om kunskapen. Hustru Anna Gustafsdotter sade, at herrar Consistoriales, såsom andel[ige] män, måtte låta dem begynna med bön och sång hwilket icke eller wägrades, och sångo de straxt Psalmen; kom helge ande herre god, etc föllo sedan neder på golfwet förutan hustru Aveelen, som stod, medan de giorde en tyst bön der så sångo de: helge trefaldighet stat oss bij etx: högwördige herr Præses sade, at det är wackert at de begynt och fullbordat deras andacht, och frågade, om hust. Anna Gustafsdotter will komma hem

Sid 617
hem til honom, så will han, på Kämners Rättens anmodan, underwisa henne?

R ja.
Q: hwarföre hon icke tilförene kommit då han kallat henne?
R: Andan sielf, som uti henne är, tillåter eij at den rättferdige skal gå under tak med bolare eller under skökotak.
Q: huru hon då kunnat komma upp i detta rummet?
R: det är icke så beprydt, som hon förnummit, at det skal wara hos högwördige herr Præses.
Q: Om hon då intet will komma hem til högwördige herr Præses?
R: Hon will komma, allenast hon får wara uti enfaldigt rum. Hwilket ock skal tillåtas henne.

Sedan tilspordes hust: Aveelen om hon will låta underwisa sig, antingen af Consistori ledamöter eller ock af den Reformerte Presten; emedan hon är 

Sid 618
är Reformert?
Q: hon har ofta warit hos Reformerte Presten, och will hålla sig till honom, och at han der om är förwissad, at den nåd, som är hos honom är utaf Gud.

Resolverades altså, at hos den Reformerte Presten skal göras anstalt om hennes underwisning.

Begge pigorna frågades af hwilken de hälst wilja låta underwisa sig? De swarade, at de icke äro sina egna, utan at Gud äger både kropp och siäl, hwarföre de ock först skola pråfwa uti bönen, om och ti hwilken de gå skola, och när Gud wisar dem i deras samwete, så wilja de gärna gå, om det wore til alla Consistoriuales. På ytterligare föreställning, yttrade sig Annika Andersdotter, den längre til wäxten, hwilken sade, det hennes fader

Sid 619
fader, efter werlden, kallat sig Lybeck, at hon will komma til herr Doct: Arnell, och den mindre Annika Andersdotter til herr Kykoherden Hermonius, hwar wid de ock sade, at, på dem sannas nu, at de äro werldenes afskrap och hwars mans afhugg. Consistorium swarade, at det icke skal hålle dem derföre, utan med al kärlek och sachtmodighet tala det, som kan lända dem til uppbyggelse.

Hustru Anna Gustafsdotter lät ock förstå, at hon will efwen komma til herr Kyrkoherden Hermonius, hwilket henne gärna efterlåtes. Sedan sade hon, det hon sett straffet öfwer Presterskapet. Högwördige hr Præses beklagade at Gud ofta skal hafwa orsak at straffa både Lärare och åhörare; doch må hon eij billa sig in, at hon förut sett något besyn- 

Sid 620
synnerligit straff. Annika Andersdotter den mindre, önskade at Gud wille tända op et lius, som skal uplysa hela werlden, och at Gud måtte skingra det gräseliga tiocka mörkret, så at ock Consistöroium måtte finna det lius, som de se. Afträdde.

Sedan förekom drängen Petrus Lexelius, hwilkens fader warit Capellan uti Schedvie Sochn i dahlarna. Honom sades, såsom de förre, hwarföre han blifwit upkallad, och at han hoos herr Kyrkoherde Hermonius skal få underwisning. Lexelius swarade, at han haft underwisning af sin fader, och at alt intet derpå ankommer, at man mycket wet. Herr Kyrkoherden Hermonius sade, det han så mycket häldre tager emot Lexelius til underwisning, som han hoppas, det han skal nå

Sid 621
något hos honom kunna uträtta och komma wäl öfwerens med honom; hälst emedan han, förleden winter, en eller annan gång, warit hos honom om söndagarna och repeterat predikan; frågade ock hwarföre han der med icke continuerat?

R: hans hustrus opasslighet har hindrat honom. Afträdde.

Åter inkom hustru Anna Gustafsdotter, sade at hon nu intet lärer behöfwa, at gå til Rasphuset, sedan hon nu kommit under de andeligas rätt. Consistorium lät henne weta, at det icke kan limitera eller ändra den dom, som den Lofl. Kämners Rätten öfwer henne sagt.

Vilka präster var med under Domkapitlets möte denna dag? Det infomeras om i början av protokollet:

Hölts Ordniarium Consistorium, närwarande högwördige hr Præses Doct: Kalsenius och herrar kyrkoherdarna Doctor Arnel, hr Croël, Magr Hermonius, Doct: Golitz, herr Pouget, hr Flink, hr Prochæus, hr Höckerstedt.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad