Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Gråkolten "Bittra Lagen" sprider irrläror på Spinnhuset

Gråkoltar kallades en religiös gruppering som dök upp i Stockholm 1731. Medlemmarna utmärkte sig med sin klädsel, en enkel grå vadmalsdräkt. På religiösa grunder förkastade de allt arbete. Trots tillsägelser vägrade de att gå i kyrkan eller arbeta. Till slut sattes de i fängelse för sin religiösa övertygelse.

En av de ledande gråkoltarna var Anna Gustafsdotter, även känd som Bittra lagen på grund av sina stränga predikningar, satt fängslad på Spinnhuset från 1732 till 1738. I det här brevet från prästerskapet till Överståthållaren berättas att Anna Gustafsdotter fortfarande 1735 har möjlighet sprida sina irrläror trots att hon är bakom lås och bom. Människor som inspirerats av tidens väckelse kommer till Gustafsdotter för "at af henne hämta råd och at låta henne för sig predika". Prästerskapet vill nu att Överståthållaren, som har ansvar för stadens fängelser, ser till att detta får ett slut.

Texten renskriven:

Sid 1
Til högwälborne hr Grefwen och Öfverståthållaren

Såsom Predikanten wid denne Stadsens Rasp- och Spinhus, Hr Olof Sundström, gifwit Consistorio wid handen, huruledes hos den der på Spinhuset warande Anna Gustafsdotter, hwilken ock plägar nämnas för bittra lagen, skola sig esomoftast infinna de så kallade gråkoltar, och andra personer som äro af de nu för tiden, Gudi klagat, gångbara nya wilfarelser

Sid 2
intagna, at af henne hämta råd och at låta henne för sig predika; altså och emedan sådant är stridande emot sielfwa ändamålet hwarföre hon på Rasphuset satt blifwit, neml[igen], at henne dymedelst måtte betagas tilfälle at sina irriga satzer ibland andra kunna utsprida, och hon genom detta sitt förfarande ej allenast styrker dem i sina wilfarande meningar som redan dermed äro befästade, utan torde ock

Sid 3
locka flere enfaldiga siälar ifrån den rätta sanningens wäg; ty föranlåtes hos högwälborne hr Grefwen och Öfwerståthållaren Consistorium i ödmiukhet at anhålla, det täktes högwälborne hr Grefwen och Öfwerståthållaren gunstigast låta igenom wederbörande taga den anstalt, at en sådan fri tilgång til bem[äl]te Anna Gustafsdotter måtte dem allom blifwa betagne, som med henne i någon måtto icke böra hafwa at skaffa

Sid 4
Consistorum förblifwer med skyldig respect och högaktning, etc.
Stockholm den 3 Decemb: 1735Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad