Levnadsbeskrivning över brottslingen Robert Thurgren
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Levnadsbeskrivning över brottslingen Robert Thurgren 1894

Robert Thurgren hade sedan unga år ägnat sig åt brottslighet och blivit straffad för stöld flera gånger. Under olika perioder i sitt liv hade han också rest runt och arbetat på olika ställe i världen. Efter avtjänat fängelsestraff på Centralfängelset Långholmen (1891-1894) skrevs, som brukligt, en slags levnadsbeskrivning (biografi) över Robert.

I biografin kan man läsa att Robert lämnades bort som mycket liten. Han kom sedan hem till föräldrarna vid 10 års ålder, men rymde hemifrån flera gånger. Robert började umgås med ”hvarjehanda löst folk bland andra sotare”. Vid tolv års ålder (1877) blev han intagen på Åkerbrukskolonien Hall, som var en ”uppfostringsanstalt för vanartig manlig ungdom”.

I slutet av beskrivningen står det att han var "En högst orolig och äfventyrsälskande person, som dock är medveten om sin förnedring och villigt erkänner, att han aldrig i hela sitt lif haft en enda verkligt glad dag."

Läs hela den renskrivna biografin från Centralfängelset Långholmen här:

Straffången N:o 252 Thurgren, Robert Axel Wilhelm Carlsson
Född år 1865 den 8 Juli
i Jacobs förs:g af Stockholms stad.

oäkta född. Fadren, juris doktor J.A. Thurgren, som egnat sig åt advokatyr och skriftställeri uppgifves vara en hård och i sitt lif mindre exemplarisk person. Modren, A.B. Cederqvist, hvars far var ingeniör vid Motala mek. verkstad, öfvertalades, då hon var blott 18 år, af dr Thurgren att öfvergifva hemmet och flytta tillsammans med honom, hvarpå de lefvat i konkubinat. Eger 1 bror och 1 syster, men har sig ej bekant, hvar de vistas eller huru de ha det.

Enär föräldrarna ej ville låta det blifva bekant, att de hade några barn, bortackorderas sonen, då han ännu var helt späd, till en familj för att här vårdas och sedan till åtskilliga andra familjer, mot hvilkas lif och seder han ej har något särskildt att anmärka, fastän han ej fick röna samma omvårdnad som ett eget barn. Kom hem till föräldrarna vid 10 års ålder och sattes i Klara elementarskola, i hvars 3e klass han tenterade in. Insöp under vistelsen i hemmet misstroende till föräldrarna, enär dessa sökte inbilla honom, att de voro gifta, och alltså gjorde sig skyldige till lögn. Rymde från hemmet åtskillige gånger och slog sig i lag med hvarjehanda löst folk, bland andra med sotare, af hvilka han lärde sig deras yrke.

Skickades 1877 till Hall. Fastän han ej utskrefs härifrån förrän 1882, vistades han likväl ej mera än tillsammantaget 14 månader härstädes, enär han rymde äfven härifrån upprepade gånger och var borta långa tider, innan han ertappades. Ströfvade efter en rymning under namnet P. A. Torgnér omkring i skilda delar af landet under flera månader. 1882 erhöll han (troligen af fadern) genom poliskammaren i Sthlm fribiljett till Nord-Amerika. Här försökte han sig på allt möjligt arbete, men blott en helt kort tid på hvarje ställe: arbetade hos farmare, i skogarna, var kypare o.s.v. Mönstrade efter 1 års förlopp å en skuta och var ute på sjön en tid. Återvände till Amerika och vistades här åren 1884 o 1885. Reste till Westindien, där han sysslade med sockerkokning.

Erhöll i St. Thomas af svensk-norske konsuln fribiljett till Europa och medföljde på denna en passagerarebåt till England. Reste härifrån till Sthlm, där han vände sig till sina föräldrar, som nu togo emot honom rett hjärtligt. Var sedan uppe i Norrland en tid och återvände härpå till Sthlm, där han stal en rock i en båt. Begaf sig härefter till Upsala, där han stal 79 kronor i penningar, 2 klockor samt 2 rockar. Dömdes för dessa tillgrepp af RR i Upsala 1887 till 1 års s.a. för 1a resan stöld.

Fick vid frigifningen genom fadrens försorg biljett till London. Mönstrade här å en skuta, som var destinerad till Sydney i Australien. Anländ hit begaf han sig en 600 eng. mil in i landet, där han under några månader hade anställning såsom fårklippare. Tjenstgjorde sedan någon tid såsom kock åt 6 herrar. Reste ner till Melbourne, där han mönstrade å en skuta, som stod i begrepp att gå till Samoa. Rymde efter ankomsten hit från skutan och fick plats hos en svensk bagare, hos hvilken han stannade ½ år. Mönstrade härpå å en engelsk skuta och följde med denna till Irland, där han afmönstrade.

Efter några månaders vistelse i Irland styrde han kosan till Hamburg, där han fick en god anställning å engelska sjömanshemmet. Trogen sin vana lemnade han snart denna plats och reste öfver till Malmö. Härifrån kom han så småningom upp till Sthlm, där han ånyo sökte upp föräldrarna, af hvilka fadern lät honom förstå, att han ej vore smickrad af besöket, utan bad honom gå sin väg. Från Sthlm begaf han sig till Upsala, där han blef dömd för 2a res. stöld.

En högst orolig och äfventyrsälskande person, som dock är medveten om sin förnedring och villigt erkänner, att han aldrig i hela sitt lif haft en enda verkligt glad dag. Han tyckes längta efter något bättre, men ovisst är, om han med sitt flyktiga sinne gifver sig tid att på allvar söka efter detsamma.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad