Sida ur skriften där det berättas om barnens på Barnhuset förstörda lekplatsa.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Förstörd lekplats på Stora barnhuset på 1760-talet

Genom olika reglementen beslutades hur Stora Barnhuset skulle skötas. Reglementena bestämde bland annat hur mycket mat, kläder, ved och andra nödvändiga saker som barnen skulle få. Hur såg det ut i verkligheten?

Gården vid Stora Barnhuset bestod av sand som under sommaren var gräsbevuxen. Den användes som lekplats av barnen på barnhuset. Cirka 1760 bestämde inspektören för barnhuset att gården skulle beläggas med grus och delvis stenläggas för att användas som ”stenkastarbana” (det är oklart vad denna bana användes till – lek eller annat). Det var barnhuset som själv bekostade anläggningen och den kritiserades för att ha förstört barnens lekplats.

Barnhus Gårdens grund består utaf sand så, att om thet rägnadt öfwerflödigt har then icke blötnat utan straxt thärefter blifwit torr, han har om somrarne warit öfwerwäxt med gräs, hwarföre the gamle utsedt honom tjenlig till lekeplats för barnen: Men nu har oekonomie inspektoren, med barnhusets stora kostnad, låtit kjöra och fylla groft grus och til en del stenlagdt honom, hwarigenom barnens lekeplats är förstörd och förwänd till stenkastare bahna, samt mycken skonötning förordsakad twärt emot hushållningens reglor.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad