Text
Författare: Rogh, Hedvig Rosalie Hildegard (1830-1915). Stockholms stadsarkiv

Mor ondgör sig över sin sons stavning 1869

I februari år 1869 skriver Hedvig Rosalie Hildegard Rogh detta brev till sin son Carl som är till sjöss. Hon förmanar honom att inte försätta sig i fara, att ta hand om sig och sköta hygienen, och mot slutet av brevet skäller hon ut honom för hans urusla stavning.

Brevet renskrivet:

Söndagen d 7

Min kära Carl!

Var då god min herre och låt bli att begå några dumdristigheter för ”att visa hvad jag duger till” som du skref i ditt sista bref. Inte blir du väl en skicklig sjöman för att du kan klättra som en katt, ehuru det naturligtvis är bra att vara vig. Men det är väl ej bara deri, som en skicklig sjöman består. Jag blef helt ängslig öfver de möjliga följderna af din oriktiga tolkning af mitt bref men, Rogh tröstade mig med, att du ej kommer att göra annat än hvad du blir kommenderad till.

Hvad nu lilla, Jonas, beträffar så har ej din gåfva till honom, (kälken,) ännu kunnat begagnas emedan här är riktigt vårväder och bara gatstenarn. Han gläder sig mycket åt Fettisdagen emedan han då är bjuden till mormor, men en liten halsåkomma gör att det inte är riktigt säkert om han kan få komma.

Carl Arosenius hälsar och tackar dig för ditt bref, han gick i dag kl: 10 ut till Hammarby tull derifrån han på den tillfrusna insjön på skridskor fortsatte vägen ända till Lennärtstadnäs (deras landställe som du vet) och återkom kring 1, då pappa åter mötte honom, det var god motion, han går 1 mil i timman på skridsko.

Måndag d 8.

Cronstedt och Petersen voro här i Söndags eller i går rättare sagt Petersen har du aldrig sett derföre får jag lof att tala om för dig att det är en utmärkt treflig gosse, har mycket tycke af August Been men kanske vackrare. Han skrifver dagbok öfver alla sina handlingar såväl dumheter som annat, allt noteras. Det är utmärkt bra, roligt för föräldrarna, samt vänjer honom vid ordning, och uppmärskamhet på sig sjelf. Cranstedt har jag visst förut nämndt att jag tycker mycket om, han bad hälsa dig.

John talar mycket grymt i dag, om hur han skall använda sitt fastlagsris i morgon, han är ofantligt gr. Sofi är särdeles snäll emot honom. Hon är en riktig skatt, så utmärkt snäll, duglig och treflig. Men nu måste jag säga dig något annat, och det angående din skrifning. Det går ej an längre, du är verkligen för gammal att stafva så ytterligt illa, det är riktigt en skam för dig, du stafvar sämre än en kökspiga. du som ändå åtnjutit undervisning vid allment läroverk, ditt sista bref var nästan oläsligt. Det är verkligen en hederssak. Låt se att det blir förbättring dervidlag. Der du ej är säker så fråga. Kamraterna kuna troligtvis stafva rått, båda två, så de kunna nog hjelpa dig. Blif ej ledsen, utan ta i med kraft och god vilja. Jag undrar mycket hur du i öfrigt sköter om dig. Om du håller dig rikligt ren, om händer, tänder och i orönen. Är det godt om buk så är det väl också godt om såpa. Bra glad åt din hälsning till Malmsten, måtte denna goda hälsa få fortfara. Gud bevare dig min kära gosse

Mamma

Familjen Rogh bodde vid den här tiden på Skeppsbron 46 i fastigheten Cadmus 1. Att brever är skrivet år 1869 är en kvalificerad gissning baserat på årtalen på de andra breven i Roghs samling och vilket år där i närheten Fettisdagen inföll tisdagen den 9 någonting (John skulle använta sitt fastlagsris "imorgon", så rimligtvis var det Fettisdagen). 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad