Ilsket brev från Maria Kohl till sonen Carl David i Stockholm 1738.
Text
Författare: Kohl, Maria. Stockholms stadsarkiv

Moder hotar son med Guds dom 1738

När Maria Kohl nås av ryktet att sonen och revisorn Carl David gjort sig av med hennes pengar skickar hon det här uppfordrande brevet. 

De pengar Maria Kohl oroar sig för ska ha funnits i form av en så kallad likvidation. Fram till mitten av 1700-talet var likvidation ett begrepp som användes när staten betalade ut pengar till sina fordringsägare.

Så här lyder brevet:

”Christ: l: 14 Oct 1738

Min kiära son

Jag har nu med hiertans ängslan i långa tider hvar påstdag väntat bref från dig min K: son., så om ditt tillstånd, hvilket du vet mig om hiertat ömt varit, som och om min Liquidations fordrans utbekommande, hvilken sack iag dig som mitt kiära barn, till mig och mina öfriga barns och dina syskons understöd om betrodt men allt förgiäfves, hafvandes iag af organisten Hr Wenster vid des hemkomst från Stockholm förnumit dit goda välstånd, hvaraf iag mig hiertelig fägnade, men deremott med största missnöje af honom intagit att min K: son skolat till en person vid namgn Samsiö afgifvit min Liquidation och sedermer ey på den samma skallfå någon rätt

Nå, det må vara huru der med vill, så hade likväll min K. son bort gifvit mig sådant vid handen, och meddehlt sin K: moder som i döden för dig godt, tillförlitelig underrättelse härom. Jag hade i gårdag fast föresatt mig med grefnimmam Pipers Cammererare Hr Brohm, som då reste härifrån till Stockholm, giöra föllje, såvida det sig kunnat giöra, men som detta mit syftomåhl slog mig fehl, så beder iag min K: son med nästa post låter mig veta rätta beskaffenheten angående min Liquidation, i annor händelse är iag tvungen at mig i Stockholm innan kort infinna det må kåsta mig hvad det vill då iag förmodel[igen] efter inlagd suplique till deras mayestätter samt Riksens Stender lärer, som en värnlös änkya mista min rätt till goda, försäckerl: kundskap har iag från Stockholm haftt att alla Liquidiationer till 1718 åhrs slut blifva nu prompt betalta med 75 a 80 procent, rådandes iag derföre dig min K: son att du ey drager strå för din gambla och K: moder, ty i den händelsen, som iag ey förmodar, lärer du säckerl[igen] få det försvara in för guds stränga domb, deräst du mina tårar ihopsamlandes warder, iag är till döden min K: sons trogne moder

Maria Kohl”

Brevet är adresserat till "Monsieur Carl David Kohl Stockholm" och övre högra hörnet har Carl David Kohl låtit anteckna: 

”Bek[ommet] d. 23 Oct
Besvarat d. 21 nov.” 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad