Studenten August Ödman skriver till sin far
Text
Författare: Ödman, August. Stockholms stadsarkiv

Uppsalastudent oroar sig för sina betyg 1848

August Ödman har precis tagit examen från Uppsala Universitet. I detta brev till sin far försäkrar han att hans betyg räcker till, och ber om pengar för att betala den sista tidens mat och hyra. 

Brevet renskrivet:

Min Goda Pappa

Mycken tack goda Pappa för pengarne, och brefvet af den 10 dennes. I Thorsdags var jag och tänterade för Professor Böttiger hvilket gick mycket bra. Betyget, hvilket jag ej fick för mindre än 4 RD, lyder som följer:

Wid i dag anställdt förhör med ynglingen Nils August Ödman har jag funnit hans insigter Godkända i så väl Svensk som Allmän Grammatik och äfven så i Svenska språkets rättskrifning, hvilket honom härmed till betyg meddelas. Upsala den 13 April 1848

Carl Wilh. Böttiger

E.O. Professor

En af de XVIII i Svenska Akademin

Sedan jag erhållit Pappas bref, gick jag upp till Landtmäteri Eleven Norén, att förfråga mig angående betygen. Han hade liksom jag tre betyg; dem hade han afskrifvit, vidimerat och charterat sedan hade han skaffat sig prestbetyg, profskrifvit på en qvartslapp postpapper och skrifvit ansökan. Sedan allt detta blifvet charterat insände han det till Landtmäteri Öfverdirectuers-Embetet och fick ett document tillbaka, hvari han var förordnad till Lantmäteri Elev. Då jag sedan var upp till Professor Böttiger att anmäla mig till täntamen, frågte jag äfven honom angående betygen. Han svarade, att han examinerat 10 eller 12 LandtmäteriElever och alla hade de fått särskildt betyg af honom. Då kan det ej heller komma i fråga, att icke jag äfven blir antagen till Landtmäteri-Elev med mina tre betyg.

Om Pappa nu ville vara god och skicka efter mig så är jag färdig när som hällst. Om det kunde ske om Thorsdag så vore det bra. Då får Pappa efter sin önskan även använda en helgdag, nämligen Långfredagen till resan. Jag har ännu icke liqviderat min skuld; men efter min uträkning så tror jag att pengarna räcka till. Madam Linberg säger att hon ej har reda på huru mycket mat det gått åt för mig på de här tre veckorna. Det vore derför bäst, om Pappa ville vara god och räkna ut efter Mamsell Hasselqvits papperslapp, huru mycket det blir på tre veckor och skickar in det. Det blir väl icke mer än 2½ vecka öfver halfva termin som jag varit här; men det är bäst att ta för tre veckor så att ej blir undermål. Härvid märkes att det är 4 mån. på terminen. Om jag hade fått täntamen en dag förr, så hade jag kommit hem tre dagar förr då jag nu kommer. Min hufvudsakligaste sysselsättning dessa åtta dagar jag får vänta på skjuts är att läsa Eklunds nyare historia, och romaner. Herr Ehrengranat hälsar så mycket. Han har ännu icke sitt efter knekten; men han tänker se efter den innan jag far. Hälsa alla ifrån Pappas alltid lydiga son August

16 April 1848

P.S. Hälsa flickorna att jag tyckte det ej vara värt att skrifva när jag ändå kommer hem i veckan. En säck bör skickas med budet, att ta sängkläderna i.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad