Kämnärsrättens protokoll om Majas drunknade kropp 1739
Text
Författare: Stadens kämnärsrätt, Notarie Joh. Amnelius. Stockholms stadsarkiv

"Tok-Maja" funnen drunknad 1739

Sommaren 1739 hittas en kvinnokropp i vattnet utanför Kungliga Myntet. Vem var kvinnan och hur dog hon?

Några vittnen berättar att kvinnan hette Maria och att hon försörjt sig genom att hämta vatten och bära ut "orenligheter" till sjön åt olika hushåll i staden. Enligt vittnena kallades hon Tok-Maja i hela Västra kvarteret eftersom hon var "litet fånig". Ingen har sett hur Maja hamnade i vattnet. 

Renskrift av Kämnärsrättens protokoll

"Den 26 junii

/.../ S[amma] D[ag] inkom för Rätten vacktmästaren Olof Lundgren och berättade, at en döder qvinno kropp blifvit uptagen utur siön vid myntet, samt at hökaren Erich Elfström och murgesällen Thomas Bloms hustru voro ute i förmaket, som härom kunde gifva någon underrättelse, hvilcka inkallades.

Hökaren Eric Elfström berättade, at han allenast kiändt then döda pigan Maria i lifstiden, om 40 åhrs ålder, hvilken varit såsom hielpe hustru, som då och då fådt litet af folck, hvarföre hon kunnat kiöpt mat och dricka, man kan intet säga, at hon brukat överlasta sig med starcka drickor, utan gådt flitigt i kyrckian, skolandes Elfström ej veta på hvad sätt hon kommit i siön.

Murgesällen Thomas Bloms hustru Ingebor Snack anförde, att hon ej mehr vet här af, än att pigan Maria dageligen godt i husena och burit ut orenlighet, och för henne skall hon sidst i Söndag åtta dagar sedan gådt ut at hämpta vatn, men sedan ej kommit tillbaka, dock skall hon hustru Snack, i vatnet funnit igen ämbaret, men ej blifvit henne varse, utan lärer hon fallit neder utaf then ther liggande sophögen; eljest skall hon ej varit drucken, men litet fånig, så at de i hela västra qvarteret mäst kallat henne Tokmaja, hvilket Elfström också intygade.

Om hon har någon släckt?
Sw[ar]: Få, en syster dotter som skall vara en enkia med 3 små barn i fattigt tillstånd och bo vid S:t Clara Kyrckia, men hvarest viste ingen at berätta. Hvarefter Resolverades: at aldenstund gambla pigan Majas döda kropp funnits i siön liggande, och man ej vidare underrättelse på hvad sätt hon omkommit kunnat erhålla, än at hökaren Eric Elfström och hustru Ingebor Snack berättat, at hon varit van i lifstiden gå åt siön med sopor och eljest hämta vatn, så at hon således lärer af en olycklig händelse drunknadt; förthenskull må thes igenfundna döda kropp i förmågoa af thet 13 Cap: 3 §: Missgiernings B[alken] på vanligit sätt ärliga begrafvas, hvarom thet högdt[ära]de Politie Collegium lärer hafva behörig omsorg emedan hon varit i fattigt tillstånd och således intet äger, hvarmed hon kan till grafven hielpas."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad