Text
Författare: Nordling, Lars. Stockholms stadsarkiv

Stina Söderström döms för horsbrott när hennes make kommer hem från sjön 1749

Den 15 september 1748 födde hustru Stina Söderström ett flickebarn. Fadern var den ogifte Eric Plantzberg. Enligt Söderström trodde hon att hennes make sjömannen Johan Öberg var död. Öberg hade varit till sjöss i flera år och inga nyheter om honom eller hans skepp hade kommit på ett års tid. När Öberg kom tillbaka till Stockholm och upptäckte att hans fru hade ett litet barn gick han till rätten och krävde skilsmässa.

Här är domkapitlets, eller kyrkodomstolens papper om det hela. De har fått ett utdrag ur Södra förstadens kämnärsrätts protokoll över rättegången. I protokollet kan ni läsa vilka brott som Söderström och Plantzberg anklagas och döms för, vilka straff de får, vilka vittnesmål de avlagt och huruvida Öberg fick skilsmässa. Dessutom - vilket ekonomiskt ansvar anseddes Plantzberg ha för sin "oäkta" dotter? Det får du också svar på i slutet av protokollet.

Protokollet renskrivet:

Brottmål inlämnadt d 17 jan 1749.

Uti det här wid rätten til Laga undersökning förehafda mål, angående Coop-Vaerdie siömannen Johan Öbergs hustru Stina Söderström, som af bemäldte sin man blifwit anklagad, för det hon, under hans bortowaro till siöss, skal begått enfalt hor med Rote Båtsmannen Eric Plantzberg, i anseende hwartil Öberg ifrån henne påstått Laga skilnad; hwaröfver Söderström och Plantzberg sig förklarat: ur detta Stockholms södra förstads Kämnars Rätts utslag, aflagdt den 5te December 1748.

Sedan wederhörigt bewis utur Sancta Catharina församlings oächta barns Christnings bok til rätten blifvit insändt, angående coop-vaerdie siömannen Johan Öbergs hustrus Stina Söderströms oächta flickebarn som den 15de September nästledna uti berörda församling är wordet Christnadt och wid dopet Maria Elisabet kalladt, samt ännu lefwer, så har rätten, i anledning såwäl däraf, som Söderströms mans giwda angifwande, henne, Söderström, jemte dess Lägersman Rote båtsmannen Eric Plantzberg upkalla och häröfwer til förhör ställa låtit, då Söderström, uppå undfången föreställning, friwilligt widgått, at hon, under sin mans bortowaro til siöss och medan hon bodt uti det Portmanska huset här å malmen något för Juhl nästledit åhr blifwit lägrad och med berörda flickebarn rådd af Rotebåtsmannen Eric Plantzberg, som är ogift Karl; och skal hon den tiden ej annat wetat, än at hennes man, som då på fierde åhret warit  utrikes wistande ifrån henne, genom döden aflidit.

Häröfwer hafwer Rotebåtsmannen Eric Plantzberg sig förklarat, och widgått at han berörda tid Söderström häfdat och med dess framfödda flickebarn rådt, med widare utlåtande, at han ej annat skal kunnat föreställa sig, än at Söderström då warit Enka, emedan hon berättat honom, at hon skal fått weta det hennes man wore med döden afgången.

Hwaremot hustru Söderström anfört, at som henne den tiden af dess mans Redare skal blifwit sagdt, at de icke på mera än ett åhr haft någon tidning hwarken om skiepp eller besättning, med hwilka Öberg bortfarit, så har hon fattat den tankan, at hennes man woro förgången, och därföre låtit Plantzberg sådant förstå.

Hwid det häröfwer anstäldta förhör, har Coop-Vaerdie Johan Öberg påstått, at emedan hans hustru, genom egen bekännelse, som förberördt är, blifwit tilwunnen, at hon under hans bortowaro til siöss, med en annan ogift karl haft oloflig beblandelse, och däraf oächta barn framfödt, det måtte han, så wida han, sedan sådant honom witterligt blifwit, icke med henne haft sängelag, samt emedan dess hustru äfwen tilförne under samma dess frånwaro, för begångit enfalt hor plichtat, ifrån henne warda skild.

Hwilket med hwad mera ransakningen innehåller, rätten i behörigt öfwerwägande hos sig komma låtit: Och hwad först angår hustru Stina Söderström, så alldenstund hon, genom egit friwilligt tilstående, är worden öfwertygad, att hon, under sin mans bortowaro til siöss, uppå en osäker berättelse, som wore bemälta hennes man genom döden afliden, inlåtit sig i en otilbörlig förtrolighet och plägat kiötslig beblandelse med Rotebåtsmannen Eric Plantzberg, som är ogift karl, samt således enfalt hor begått, däraf hon blifwit hafwande, och förenämnda ännu i lifwet warande flickebarn framfödt; Fördenskul och emedan Söderström äfwen tilförne den 15de Januari nästledne under hennes mans utrikes wistande, för begångit enfalt hor med til siöss då bortreste Coop-Vaerdie siömannen Petter Berg här wid Rätten lagligen blifwit sakfäld och med fängelse wid watn och bröd plichtat; Ty pröfwar Rätten til följe af 28 Cap. 3 § missgiernings Balken skiäligt, det skal Stina Söderström för detta andra resan föröfwade enfalte hor plichta ett hundrade femtijo dahl: silfwermynt, eller, i brist däraf, med tiugufyra dagars fängelse wid watn och bröd afstraffas, och sedan uti Sancta Catharina församlings Sacristia, efter det hon til Kyrkan betalt twå daler silfwermynt underställas enskilt skrift och aflösning, på sätt, som Kongl förordningen af den 18 November 1741 förmår och innehåller.

Och som Coop-Verdie siömannen Öberg, i anseende til förberörda brott, ifrån sin hustru påstått Laga skilnad; Ty finner rätten, i förmågo af XIII Cap 1 § Giftermålsbalken, skiäligt, at sådant bewilja, om werkställandet hwaraf hon uti denna stadsens högwördiga dom Capitel hafwer sig at anmäla. Och hafwer Söderström til honom förwerkat hälften af sin giftorätt i boet.

Hwad angår Rotebåtsmannen Eric Plantzberg, så ehuruwäl han welat föregifwa, at han ej annat skal kunnat föreställa sig än at Söderströms man, efter hennes för honom giorda berättelse, werkligen warit med döden afliden enär han med Söderström plägat oloflig beblandelse: Likwäl och emedan Plantzberg, uppå en sådan Söderströms blotta utsago, och utan at tilförlåteligen innan förwissad, at den samma wore sanfärdig, sig med henne uti en otilbörlig förtrolighet inlåtit, samt därunder henne häfdat och med berörda flickebatn rådt; Ty pröfwar rätten til följe af 1 § förut anförda Capitel och balk, skiäligt, at därföre sakfälla honom, såsom warande ogift karl, til fyratijo daler silfwermynts böter, eller, i brist däraf, at bestraffas med tolfdagars fängelse wid watn och bröd, samt at, sedan han til Sancta Catharina Kyrkio erlagt fyra daler silfwermynt, uti berörde församlings Sacristia underställas enskilt skrift och aflösning. Börandes Plantzberg därförutan, till sitt med Söderström i hordom sammanaflade flickebarns födo och underhåld, bistå henne en daler Kopparmynt om weckan ifrån den tid det föddes, och til dess det sielf nära och försörja kan. Åhr och dag, som förr skrifwit står.

På Rättens vägnar,
Lars Nordling notarius.

Södra förstadens kämnärsrätt hade sina lokaler i Södra stadshuset där Stadsmuseet huserar idag.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad