Text
Upphov: Okänd. Riksarkivet

Hanteringen av menniskolik för den anatomiska undervisningen, år 1880

När en person likt Trasfröken, som du kan läsa om här på Stockholmskällan, avled på t.ex. en arbetsinrättning eller i fängelse, var det vanligt att de mänskliga kvarlevorna togs omhand för vetenskaplig forskning. En enkel jordfästningsceremoni utfördes innan kropparna fraktades vidare till institutioner runt om i Stockholm och Uppsala. Hanteringen av de döda från inrättningarna skedde utan personliga medgivanden från de avlidna, men var reglerat i lag. I ett Statsrådsprotokoll från Ecklesiastikdepartementet, daterat den 19 november 1880 kan vi bland annat läsa: 

Åtgärder för beredande av ökad tillgång på lik för den anatomiska undervisningen

Särskilda bestämmelser från Direktionen öfver Gymnastiska centralinstitutet samt Akademien för de fria konsterna inkomna skrifvelser, med anhållan att för tillgodoseende af dessa institutioners behof av menniskolik för undervisningen i anatomi, Kongl. Maj:t måtta anfalla sådant undantag […]

”Statsrådet tillstyrkte att Kongl. Maj:t måtte förordna att liken efter alla å Stockholms stads arbetsinrättning eller å allmänna försörjningsinrättningen i Stockholm intagna eller på grund af kraftlegande dom till undergående af straffarbete eller fängelse, som omedelbart för brott ådömts i fängelse eller häkte insatta personer, som å nämnda inrättningar och förvaringsställen, eller efter remiss till allmänt sjukhem, å sådant sjukhus under loppet af månaderna September-April aflidit, skola med de undantag här nedan sägas, derest icke laga hinder möter eller inom tid, som för de å arbetsinrättningen och allmänna försörjningsinrättningen intagna bestäms af Öfverståthållarembetet, men för de i fängelse eller häkte insatta af Fångvårdsstyrelsen. […]”

Du kan läsa beslutet rörande hanteringen av mänskliga kvarlevor i protokollet, som här finns inlagt.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad