Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

”Kundgiörelse At Inge Gåszar eller andre Personer, skola hädan efter åka på Kiälckar eller små Slädor, hwarcken i Staden eller på Malmarne utföre Backar eller Brinckar” 1742

Stopp för kälk- och slädåkning i Stockholm. Myndigheterna i staden har fått nog av ”sielfswåldige Gåszar och andre Personer” som ”hwarest Backar eller Brinckar äro” åker på ”Kiälckar eller små Slädar”. Folk kan komma till skada både till ”Lif och Lemmar” om otyget få fortgå. Föräldrar och husbönder uppmanas att ha bättre uppsikt över sina barn respektive tjänare. ”Gåszar” som fortsätter att åka ”Kiälcka eller Släda” trots det utfärdade förbudet ska ”genast blifwa fasttagen och i häckte förd”.

Kungörelsen i renskrivet format följer här:

"Althenstund man finner / huruledes sielfswåldige Gåszar och andre Personer så i sielfwa Staden / som på Mallmarne / hwarest Backar eller Brinckar äro / företaga sig / at om Wintertiden åka them utföre på Kiälckar / eller små Slädar / samt tymedelst fara på förbigårende Folck och stöta them omkull / hwaraf så wäl the sielfwe / som andra kunna taga skada både til Lif och Lemmar; thesutan kan thet ock lätteligen hända / at hästar för Wagnar och Slädar blifwa skrämde / igenom thetta vanständige åkande och kan äfven således Folck tilskyndas olycka / som torde hafwa theras wäg förbi eller öfwer thesze Backar eller Brinckar; Förthenskul och til förekommande af thet äfwentyr och then skada / som thetta åkande Kiälckar eller små Slädar utföre Backar eller Brinckar med sig förer / har Högwälborne Herr Baron och Öfwer-Ståthållaren / tillika med Magistraten blifwit föranlåten / at här medelst alfwarligen förbiuda ofwannemde otilbörlige åkande / samt ther hos antyda och åtwarna Föräldrar och Husbönder / at the ther ifrån afhålla theras Barn och Tienste-Gåszar; wälwetande at få framt någon Gåsze eller någon annan i Staden eller på Malmarne skulle beträdas / at efter thenna dag åka på Kiälcka eller Släda utföre någon Backa eller Brinck / så skal en sådan genast blifwa fasttagen och i häckte förd / samt sedan efter omständigheterne afstraffad. Stockholms Rådhus / then 12. Februarii Åhr 1742."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad