Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Publication, Angående Gåszar och annat löst Folck, som som under Gudstiensten på Kyrckiogårdarne och andre ställen föröfwa buller och oliud..." 1731

Besvärliga tonåringar anno 1731 - "en hop Drängar och Gåszar" - vill inte gå i kyrkan. Istället samlas de på stadens kyrkogårdar och "föröfwa allehanda sielfswåld och oliud". Stockholms magistrat går ut med en sträng varning mot slikt beteende och uppmanar föräldrar och husbönder att ha bättre uppsikt över "sine Barn och Tienstefolck".

"Såsom det med misnöje förnimmes / huru som en hop Drängar och Gåszar / äro så wanartige / at de på Sön- och Högtids Dagar / under Gudstiensten / uppå Kyrckiogårdarne föröfwa allehanda sielfswåld och oliud / hwarigenom en stor förargelse och hinder uti Gudstienstens förrättande förorsakas / tagandes sig och en del sådant folck det oråd före / at de medan Gudstiensten förehafwes / om wintern uppå Isarne sökia hwarjehanda oloflige och onyttige tids fördrif: Altså warder här med allmänt publicerat och kundgiordt / det både Föräldrar och Husbönder / böra uppå sine Barn och Tienstefolck hafwa den noga och alfwarsamma upsicht / at de blifwa tilhåldne / at på Sön- Högtids och Helgedagar inställa sig uti Kyrckiorne och der förblifwa / så länge Gudstiensten förrättas / skolandes den / som hädanefter under berörde tid på Kyrckiogårdarne eller Isarne ärtappas / genast af Wachten fasttagas och likmätigt derom utfärdade Publicationer och Förordningar lagligen anses / det alle / som wederbörd til efterrättelse länder. Stockholms Rådhus den 17. Dec. 1731."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad