Karta med gulmarkering för där kälkåkning rekommenderades
Karta
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stockholms officiella kälkåkningsbackar enligt Överståthållareämbetet år 1869

I Överståthållareämbetets kungörelse angående särskilda ordningsföreskrifter för Stockholm utöver vad Kungl. Maj:ts nådiga ordningsstadga för rikets städer innehåller, given i Stockholm den 11 januari 1869, finns paragraf 5: Kälkåkning. Texten lyder:

"Kälkbacksåkning må ej utan polismyndighets särskilda tillstånd företagas å andra för allmänna rörelsen upplåtna platser än nedannämnda, nemligen:

1:o Landtmäteribacken; 2:o Qvarngatan emellan Kronqvarnsgränden och Tullgatan; 3:o Skepparegatan från Qvartersgatan nedåt Nya gatan; 4:o Saltmätaregatan från höjden vid Marquardsgränden till Kungstensgatan; 5:o Allén vid nordöstra sidan af Observatoriiplanen från Observatorie-gränden till Kungstensgatan; 6:o Nedre delen av Fabriksgränden; 7:o Bergsgatan från Bergsgränden till Trädgårdsgatan; 8:o Guldgränden; 9:o Besvärsgatan från Hornskroken till Yttersta Tvärgränden; 10:o Maria Högbergsgata från Repslagaregatan framåt Maria Qvarngata; 11:o Tavastgatan från huset n:o 22 vid samma gata ned till Timmermansgatan; 12:o Nya Sandbergsgatan; 13:o Södra Tullportsgatan från Stora Bondegatan söder ut; samt 14:o Stora Bondegatan från höjden ofvanom Borgmästaregränden åt ömse sidor.

Å de sålunda anvisade platser får dock åkning, hvarom nu är fråga, icke äga rum nattetid eller senare än klockan 9 på aftonen; och, i händelse derstädes, med Öfver-Ståthållare-Embetets tillstånd, sand utströs eller annan åtgärd vidtagas till förekommande af åkningens utsträckning öfver en viss gräns, vare det förbjudet att sådant hinder undanrödja."

Klicka på kartan för att studera den närmare. Var gick Stockholms längsta kälkbacke? Vilka kälkbackar var brantast?

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad