Framsidan av överståthållarens beslut att förbjuda nyårsraketer 1721. Texten, "Förbud Angående Skiutande som här i Staden, så wäl Ny-Åhrsdagen Som andre Tider om Åhret plägar föröfwas" är skriven i frakturstil.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Förbud Angående Skiutande som här i Staden, så wäl Ny-Åhrsdagen Som andre Tider om Åhret plägar föröfwas" 1721

Överståthållaren i Stockholm, Gustaf Adam Taube, sätter stopp för bruket att gå ut på stadens gator och medelst allehanda eldvapen skjuta in det nya året. Från 1721.

"Såsom man påminner sig / huruledes ett partie af löst och sielfswåldigt Folck / plågar då Ny Åhrs Dagen infaller / taga sig före at skiuta på Gator / Gränder och inne uti Husen i Staden och uppå Malmarne / både aftonen förut / såsom och hela Ny-Åhrs natten in til morgonen / och sedan Gudztiensten begynt är / hwarigenom eij allenast ett obehagligt buller och owäsende / samt fahra för Eldzwåda förordsakas / utan ock upwäckes hos mången en stor förargelse; Altså och emdan ett sådant oskick / miszbruk och sielfswåld ingalunda kan tolas eller tillåtas / utan bör aldeles hämmas och afstraffas; Fördenskuld blifwer här med efter Hans Kongl. Maij:ts allernådigste befalning allmänneligen kundgiordt / at den som understår sig / eho han wara må / nästkommande Ny-Åhrs Afton / Natt eller Morgon / i Staden eller på Malmarne / på Gator / Gränder eller inner uti Husen / skiuta något skott / så skal den samme plickta 40 Marcker Silf:mynt / hwilka Böter skola Angifwaren allena hemfalla. Men fördristar sig någon af de Gemene Soldaterne / antingen under Hans Kongl. Maij:ts Lif-Guardie, Artollerie eller och de andre här i Guarnizon liggande Regementer på förberörde sätt skiuta någor skott / så skal han utan skonsmåhl med 10 par spö blifwa afstraffad. Och emedan det äfwen förnimmes / at en del äro så wanartige / at de jämwäl på andre tider understå sig skiuta i Staden och på Malmarne / och inne uti Husen / dels med lösa / dels med skarpa skott / icke ens acktandes hwad skadelig påfölgd sådant kunde draga med sig; Ty blifwer äfwenledes här medelst antydt / at den som dristar sig i Staden eller på Malmarne / inne uti Husen eller på Gatorne at losza något Gewär och skiuta löst eller skarpt / det ware sig på hwad tijd om Åhret det wara må / om Natten eller om Dagen / den samma skal böta 6 Daler Silf:mynt för hwart skott: åliggandes Wackterna / så snart något skott höres / igenom patrouller at låta upsöka den broklige. Hwilket alle igemen / samt hwar och en i synnerhet som wederbör / hafwa at ställa sig til hörsam rättelse och efterlefnad. Stockholm den 23 Decemb. 1721.

PÅ dragan Kall och Ämbetes Wägnar

GUSTAF ADAM TAUBE."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad