Framsidan av överståthållarens beslut att förbjuda nyårsraketer 1721. Texten, "Förbud Angående Skiutande som här i Staden, så wäl Ny-Åhrsdagen Som andre Tider om Åhret plägar föröfwas" är skriven i frakturstil.
Text

"Förbud Angående Skiutande som här i Staden, så wäl Ny-Åhrsdagen Som andre Tider om Åhret plägar föröfwas" 1721

Överståthållaren i Stockholm, Gustaf Adam Taube, sätter stopp för bruket att gå ut på stadens gator och medelst allehanda eldvapen skjuta in det nya året. Från 1721.

"Såsom man påminner sig / huruledes ett partie af löst och sielfswåldigt Folck / plågar då Ny Åhrs Dagen infaller / taga sig före at skiuta på Gator / Gränder och inne uti Husen i Staden och uppå Malmarne / både aftonen förut / såsom och hela Ny-Åhrs natten in til morgonen / och sedan Gudztiensten begynt är / hwarigenom eij allenast ett obehagligt buller och owäsende / samt fahra för Eldzwåda förordsakas / utan ock upwäckes hos mången en stor förargelse; Altså och emdan ett sådant oskick / miszbruk och sielfswåld ingalunda kan tolas eller tillåtas / utan bör aldeles hämmas och afstraffas; Fördenskuld blifwer här med efter Hans Kongl. Maij:ts allernådigste befalning allmänneligen kundgiordt / at den som understår sig / eho han wara må / nästkommande Ny-Åhrs Afton / Natt eller Morgon / i Staden eller på Malmarne / på Gator / Gränder eller inner uti Husen / skiuta något skott / så skal den samme plickta 40 Marcker Silf:mynt / hwilka Böter skola Angifwaren allena hemfalla. Men fördristar sig någon af de Gemene Soldaterne / antingen under Hans Kongl. Maij:ts Lif-Guardie, Artollerie eller och de andre här i Guarnizon liggande Regementer på förberörde sätt skiuta någor skott / så skal han utan skonsmåhl med 10 par spö blifwa afstraffad. Och emedan det äfwen förnimmes / at en del äro så wanartige / at de jämwäl på andre tider understå sig skiuta i Staden och på Malmarne / och inne uti Husen / dels med lösa / dels med skarpa skott / icke ens acktandes hwad skadelig påfölgd sådant kunde draga med sig; Ty blifwer äfwenledes här medelst antydt / at den som dristar sig i Staden eller på Malmarne / inne uti Husen eller på Gatorne at losza något Gewär och skiuta löst eller skarpt / det ware sig på hwad tijd om Åhret det wara må / om Natten eller om Dagen / den samma skal böta 6 Daler Silf:mynt för hwart skott: åliggandes Wackterna / så snart något skott höres / igenom patrouller at låta upsöka den broklige. Hwilket alle igemen / samt hwar och en i synnerhet som wederbör / hafwa at ställa sig til hörsam rättelse och efterlefnad. Stockholm den 23 Decemb. 1721.

PÅ dragan Kall och Ämbetes Wägnar

GUSTAF ADAM TAUBE."

Så här källhänvisar du till en text

Har du frågor om texten?

Rättigheter

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Publication Angående Den så kallade Juhl-Bocken" 1721

"Publication Angående Den så kallade Juhl-Bocken" 1721

”Kundgiörelse At Inge Gåszar eller andre Personer, skola hädan efter åka på Kiälckar eller små Slädor, hwarcken i Staden eller på Malmarne utföre Backar eller Brinckar” 1742

”Kundgiörelse At Inge Gåszar eller andre Personer, skola hädan efter åka på Kiälckar eller små Slädor, hwarcken i Staden eller på Malmarne utföre Backar eller Brinckar” 1742