Brev från järnarbetare Skarin
Text
Författare: Skarin, August. Stockholms stadsarkiv

Järnarbetare Skarin lägger skulden på arbetarna efter Christina Nilsson-olyckan

Den 23 september 1885 dog 18 personer i folkträngseln när den världsberömda sångerskan Christina Nilsson höll en gratiskonsert på Grand Hotels balkong. Två veckor senare skriver järnarbetaren August Skarin det här brevet till polismästaren där han ger sin syn på skuldfrågan. Brevet renskrivet:

Sthlm. d. 7. 10. 85.
Herr Polismästare!

Andra må säga hvad de vilja om hvem som bär skulden för olyckan den 23 Sept. Min orubbliga mening, och jemte mig den bättre delen af Sthlms arbetares, är den, att de vid tillfället närvarande arbetarne bära hela ansvaret härför (och detta trots att jag sjelf är arbetare och var närvarande när olyckan hände.)

Denna min åsigt grundar jag på, bland mycket annat, följande  faktum: En af mina arbetskamrater har i min och flera kamraters närvaro skrytsamt berättat huru han i folkträngseln armbågade sig fram. En äldre qvinna, som råkat i för nära beröring med hans armbågar, hade beklagat sig häröfver och min aktningsvärde kamrat hade då vändt tillbaka och sparkat gumman på benen. Så lyder hans egen berättelse och säkert är, att då han, som vill gälla för att vara en ordentlig arbetare kunnat göra sig skyldig till något sådant, dyl. i ännu högre grad kändt på andra ställen i massan. Tydligt måste då enhvar hafva sökt att så fort som möjligt komma undan både sparkar och armbågar, hvilket förklarar den hastighet hvarmed folkströmmen sedan bröt sig väg och äfven för den största polisstyrka skulle omöjliggjort en halt i ögonblicket. Önskar ni veta hans namn, så skall jag med nöje stå till tjenst.

Slutligen beder jag att få påpeka C.P.-konstapel Kihlström och poliskonst. No 63 (Namnet känner jag ej) såsom förtjenta af beröm för visad rådighet, sjelfuppoffring och humanité.

Wördsamt.
Aug. Skarin
Jernarbetare
Tullvägen No 7. Här

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad