Läs skylten
Text
Författare: Stockholms stadsmuseum. Stockholms stadsmuseum

Stureparken

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen)

På 1670-talet anlades här ”Kongel: Amiralitetz Nye Kyrckegårdh” för de av kronans båtsmän som dött i kriget mot Danmark. Begravningsplatsen inhägnades av ett plank. Det fanns också en klockstapel. Några ”goda herrar” hade skänkt pengar för att det skulle ringas ”för alla lijk utan betalningh”.

När amiralitetet på 1680-talet flyttade till Karlskrona blev platsen fattigkyrkogård. Under peståret 1710 tillkom otaliga gravar och nya jordmassor lades på. 1834 begravdes här många av kolerans offer.

Några år senare skedde en upprustning. Ett nytt staket uppfördes och den gamla likboden tjärades. Samtidigt planterades tolv bärbuskar, trehundra almbuskar och ett antal tyska lönnar.

Fattigkyrkogården fanns kvar till 1866. Sammanlagt hade då c:a 10 000 människor vigts till den sista vilan. På 1880-talet reglerades området. Planer fanns på att uppföra en kyrka eller en folkskolebyggnad. I stället blev det en offentlig park, som fick namnet Stureparken efter den nya Sturegatan. Kyrkogårdsstaketet revs 1905. Idag är Stureparken en lag-skyddad fornlämning.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseet skyltar i första hand fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden. Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad