Text
Författare: von Hallwyl, Walther (1839-1921). Stockholms stadsarkiv

von Hallwyl oenig med Dr Nyström om hur socialismen ska bekämpas - brev 1892

Den kände läkaren och föreläsaren Anton Nyström sökte ofta bidrag från rika människor till sina olika folkbildningsprojekt. Nyström hade 1880 grundat Stockholms Arbetareinstitut, ett studiecentrum där arbetare kunde gå på föreläsningar och låna böcker. 

1892 sökte Nyström finansiärer till en byggnad för Arbetareinstitutet, och det är sannolikt i det ärendet han kontaktat familjen von Hallwyl. I sitt "tiggarbrev" har Nyström av allt döma medskickat en av sina skrifter om socialismens faror. Här kan ni läsa von Hallwyls svar på Nyströms förfrågan:

Stockholm d 28/3 92

Herr Dr Anton Nyström!

I besittning af värderade skrifvelsen af den 26 dennes har jag med stort interesse genomläst inneliggande referat öfver de af Eder med så stor talang hållna föredrag om socialisms omöjlighet och bot. Hvad Herr Doktorns praktiska vinkar beträffar, äro dock mina åsigter om frågans lösning högst betydligt afvikande från Edra och som jag har den fasta och orubbliga öfvertygelsen att socialism endast kan bekämpas med vapen som äro baserade, ej på en lös moral, utan framför allt på sann Kristlig och religiös tro så beklagar jag att ej kunna medverka i någon plan som Herr Doktor Nyström kommer att föreslå.

Med största högaktning
W. v. Hallwyl

Doktor Anton Nyström var en känd gudsförnekare och gäckade religionen i många skrifter och tal. Han var även aktiv i Föreningen för religionsfrihet.

Hallwylska museet har bekräftat att detta är Walther von Hallwyls handstil (och inte Wilhelminas). I museets arkiv finns, förutom många handlingar av Walthers hand, flera s.k. tiggarbrev. Paret von Hallwyl stödde en rad olika sociala inrättningar finansiellt.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad