Öppna förhörsprotokollet
Text
Författare: Lidberg, Gustaf (1859-1931). Stockholms stadsarkiv

F.d. plåtslageriarbetaren Johan Axel Olsson, 28, varnad för lösdriveri 6 augusti 1886 - förhörsprotokoll

Förhörsprotokollet renskrivet:

Förhörsprotokoll Fredagen 6 augusti 1886

Nr 933 Olsson, Johan Axel, f. Plåtslageriarbetare ang. varning för lösdrifveri.

Signalement:
Längd 1,78 meter
Kroppsbyggnad stark
Hår mörkt
Skägg dito
Ögon blå
Näsa rak
Mun ordinär
Panna dito
Ansigtsform oval 

Res.
Öfverståthållarämbetet, som funnit varningen befogad, förordnar, att den skall kungöras rikets polismyndigheter.

Stockholm i kungl. poliskammaren den 16 aug 1886
(svårläst signatur)

Af poliskonstaplarne vid Detektiva Afdelningen Axel Leonard Engelbrektsson och Richard Fröberg instäldes för mig den 6 augusti 1886 f. Plåtslageriarbetaren [Johan Axel Olsson] af följande anledning:

Enär klagomål från åtskilliga håll anförts derom att en mängd lösa personer nattetid olofligen tage sig lägerstad i andras uthus och bland gods upplagdt i härvarande hamnar, samt icke kunde godvilligt förmås att dermed upphöra, hade konstaplarne Engelbrektsson och Fröberg m. fl. anbefallts att på sådana ställen göra undersökningar och hade dervid anträffat bemälde Olsson sistlidne natt liggande ute under viadukten vid Stadsgården, hvadan han som under senare tiden ofta varit sedd stryka omkring sysslolös här i staden och tillika vore i saknad af arbete, bostad och medel till uppehälle, blef för lösdrifveri anhållen.

Dessutom vore kändt, att Olsson den 21 December 1883 enligt Stockholms Rådstufvu Rätts utslag dömts för första resan stöld till tre månaders straffarbete och efter dess undergående på kronohäktet å Långholmen, frigifvits den 25 Mars 1884; samt,

Att han den 29 Augusti 1885 härstädes häktats för stöld af en kappa; samt, blef den 21 September samma år af Stockholms Rådstufvu Rätt, i brist af full laga bevisning från ansvar frikänd.

Tillägg: dömd den 30 juli 1887 af Stockholms Rådstufvu Rätt för 2:a resan stöld till 6 månaders straffarbete.

Häröfver hörd, förklarade Johan Axel Olsson att han medgåfve det han för närvarande vore och allt sedan slutet af sistlidne Juni månad varit i saknad af arbete, bostad och medel till sitt uppehälle;

Att han icke ville bestrida det han olofligentagit sig nattläger å omförmälda ställe; samt,

Att han vidginge hvad i öfrigt om honom här ofvan anfördts.

Beträffande sina lefnadsomständigheter uppgaf f. Plåstslageriarbetaren Johan Axel Olsson att han är född den 24 juli 1858 i Alsike socken af Stockholms län, ogift, samt son af Timmermannen Johannes Olsson och dennes hustru Charlotta, att han är senast mantalsskrifven och jemväl kyrkoskrifven i Stockholms stad och Maria församling Katarina

Att han vistats i föräldrahemmet till dess han vid 15 års ålder konfirmerats i Nyköpings stads kyrka; att han derefter haft plats som lärling hos plåtslagaren Fagerström i Norrköping till 1874; och sedermera hos Plåtslagare Nyström i Nyköping och Lagerholm i Örebro till Maj 1876; då han begifvit sig till Stockholm, hvarest han haft arbete hos Plåtslagarne Schubert och Holmström till början af innevarande år; och sedermera haft arbete hos Plåstlagare Sidström till medio af sistlidne juni månad, hvarefter han uppehållit sig här i staden utan sysselsättning.

På grund af hvad sålunda förekommit ansåg jag att f. Plåtslageriarbetaren Johan Axel Olsson utan att ega medel till sitt uppehälle underlåter att efter förmåga ärligen försörja sig och tillika förer ett sådant lefnadssätt, att våda deraf uppstår för allmän ordning och säkerhet i följd hvaraf jag fann Johan Axel Olsson böra såsom lösdrifvare behandlas och förty nu meddelade honom varning, hvarjemte jag för honom uppläste och till honom öfverlemnade skriftligt besked angående varningens meddelande och skälen därför samt innehållande underrättelse att, om han ville varda i saken vidare hörd, han egde hos öfverståthållare-embetet för polisärenden inom tre dagar antingen personligen inlämna sig till förhör eller ock inkomma med skriftliga påminnelser, dem det icke vore honom betaget insända med posten.

L. Stendahl
t.f. Stadsfiskal”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad