Text
Författare: Lidberg, Gustaf (1859-1931). Stockholms stadsarkiv

F.d. bokbindarlärlingen Bernhard Jakobsson-Flaksbinder, 27, häktad för lösdriveri 22 juni 1891 - polisförhör

Arbetslöse Jakobsson-Flaksbinder hade tidigare meddelats varning den 10 samma juni månad, när han anhölls måndagen den 22 juni 1891 på Ladugårdsgärdet efter att en poliskonstapel misstänkt honom för stöld av en piska. 

Jakobsson-Flaksbinder går att hitta i Databasen Rotemansarkivet åren 1880-86. Där kallas han enbart Bernhard Flaksbinder, men är son till en Jakob. I Rotemansarkivet står det att han är född den 1 maj 1873 och inte som här samma dag 1874. Han tillhörde den Mosaiska församlingen och var således jude.

Förhörsprotokollet renskrivet:

”Stockholms polis.
Detektiva avdelningen.

Förhörsprotokoll måndagen den 22 juni 1891.

N:r 310 Jakobsson-Flaksbinder, Bernhard, f. bokbindarlärling häktad för lösdrifveri.

Signalement:
Längd 1,62 meter
Kroppsbyggnad stark
Hår brunt
Ögon blå
Näsa rak
Mun ordinär
Panna dito
Ansigstform oval

Af öfverpoliskonstapeln vid Detektiva afdelningen Werner Edmark instäldes inför mig den 22 juni 1891 f. bokbindarlärlingen Bernhard Jakobsson-Flaksbinder af följande anledning:

Bemälde Jakobsson-Flaksbinder, hvilken vore i saknad af arbete och medel till uppehälle, samt under senare tiden såväl nätter som dagar, sysslolös haft sitt tillhåll å Ladugårdsgärdet och i trakten deromkring, hade i dag på eftermiddagen af konstapeln N. 243 Karl Erik Holmqvist anhållits å vägen, som leder mellan Artillerikasernen och Ladugårdsgärdet, emedan Jakobsson-Flaksbinder tillsammans med en annan sysslolös yngling vid namn Björnberg innehaft en ny piska, som konstapeln misstänkte att de på oärligt sätt åtkommit. Kort derpå hade äfven i huset N 32 vid Kungsholmsgatan boende isutköraren Gustaf Bergstedt tillkommit och anmält, att han nyss förut blifvit frånstulen ifrågavarande piska, under det han legat sofvande å Ladugårdsgärdet och haft piskan bredvid sig.

I sammanhang härmed skulle anföras:

att Jakobsson-Flaksbinder den 10 innevarande Juni för lösdrifveri meddelats varning som blifvit i ”polisunderrättelser” kungjord.

Häröfver hörd, förklarade Jakobsson-Flaksbinder,

att han medgåfve, det han för närvarande vore och alltsedan längre tid tillbaka varit i saknad af arbete och medel till sitt uppehälle.

att han erkände, det han under senare tider drifvit sysslolös å och i trakten omkring ladugårdsgärdet, äfvensom att han tillsammans med ynglingen Björnberg innehaft ifrågavarande piska, men påstod Jakobsson-Flaksbinder, att de båda hittat piskan å ladugårdsgärdet, och att ingen person varit synlig i närheten; samt,

att han vidginge hvad eljest om honom här ofvan anförts.

Beträffande sina lefnadsomständigheter uppgaf f. bokbindarlärlingen Bernhard Jakobsson-Flaksbinder att han är född den 1 maj 1874 i Grenna, samt son af kringgående handlanden Jakob Flaksbinder och dennes hustru Anna, att han är senast mantalsskrifven i Maria församling och, jemväl är kyrkoskrifven i Mosaiska församlingen härstädes”

Här har någon antecknat: ”Främlingsboken Fol 103 Bil. B.”, sedan fortsätter protokollet:

”att han alltid vistats i föräldrahemmet och att han någon tid under förlidet år varit i lära hos bokbindaren Lars Kristensson härstädes, samt att han i öfrigt saknat sysselsättning.

På grund af hvad sålunda förekommit ansåg jag att f. bokbindarlärlingen Bernhard Jakobsson-Flaksbinder utan att ega medel till sitt uppehälle underlåter att efter förmåga ärligen försörja sig och tillika förer ett sådant lefnadssätt, att våda deraf uppstår för allmän ordning och säkerhet i följd hvaraf jag fann Jakobsson-Flaksbinder böra såsom lösdrifvare behandlas;

Och som Jakobsson-Flaksbinder blifvit varnad för lösdrifveri, enligt meddelande i Polisunderrättelser den 18 Juni 1891 (N:r 69) lät jag, nu inmana Bernhard Jakobsson-Flaksbinder i häkte för öfverståthållare-embetets vidare förordnande. 

G. Lidberg
t.f. Stadsfiskal

På första sidan finns antecknat: ”26/6 fri”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad