Text
Författare: Lidberg, Gustaf (1859-1931). Stockholms stadsarkiv

F.d. järnarbetaren Anders Fredrik Lindqvist, 35, varnad för lösdriveri 23 juni 1890 - polisförhör

Anders Fredrik Lindqvist greps och förhördes då nattvakten August Fingal sett honom stjäla något från den sovande stenhuggeriarbetaren Frans August Carlsson. Carlsson sov vid tillfället  på en säck under "järnvägsviadukten". Här kan du se och läsa polisförhöret.

Anders Fredrik Lindqvist var i klammeri med rättvisan vid flera tillfällen, till exempel 1886 och 1891. Här nedan följer en renskrivning av förhörsprotkollet:

"Stockholms polis
Detectiva Afdelningen

Förhörsprotokoll
Måndagen den 23 juni 1890

Nr 371
Lindqvist
Anders Fredrik
f. jernsvarfvare
ang. varning för lösdriveri
Längd 1.67 meter
Kroppsbyggnad stark
Hår brunt
Skägg -
Ögon blå
Näsa måtthöjd
Mun ordinär
Panna ordinär
Ansigtsform oval
Särskilda kännetecken med tusch inristad å venstra armen, ett F, å venstra handen, en blå prick, och ett ärr i pannan öfver venstra ögat

Res.
Öfverståthållare-embetet, som funnit varningen befogad, förordnar, att den skall kungöras rikets polismyndigheter.
Stockholm i kungl. Poliskammaren den 2 juli 1890

Af öfverpoliskonstapeln vid detektiva afdelningen P.J. Pettersson instäldes inför mig den 23 juni 1890 f. jernsvarfvaren Anders Fredrik Lindqvist af följande anledning:
Bemälda Lundqvist hvilken vore i saknad af arbete, bostad och medel till sitt uppehälle, hade anhållts af konstapeln nr 61 Sven Nilsson emedan tillika mot Lindqvist förekommit att han sistlidne natt, tillsammans med måleriarbetaren Arvid Haglund, varit af nattvakten August Fingal sedd stryka omkring en, under järnvägsakvidukten, å en säck sofvande person, som befunnits vara befunnits stenhuggeriarbetaren Frans August Carlsson och vid ett tillfälle lutat sig öfver nämnde sofvande person, samt strax därpå efteringande aflägsna sig mot Kåkbrinken tillsammans med förutnämnde Haglund, under det han till Haglund öfverlemnande något mindre föremål, som denne

[sida 2]
nedstoppade i sin ficka. Fingal som misstänkte, att Lindqvist frånstukt Carlsson något eftersatte Lindqvist som begaf sig uppför Kåkbrinken och vidare några gränder, men slutligen anhölls af föutnämnde konstapel Nilsson, hvarsenast Haglund lyckades undkomma. Sedan Lindqvist åter medförts till jernvägsviadukten, der oftabomälde Carlsson sov, och denne om förhållandet tillfrågats, besannades Fingals misstanke, enär Carlsson uppgaf sig hafva blifvit frånstulen sin portemonnä med inneliggande omkring 3 kronor.

Et sammanhang härmed skulle anföras:
att Lindqvist den 31 juli 1883 af Stockholms Rådstufvu Rätt dömts för 1:a resan stöld till 8 månaders straffarbete, hvilken bestraffning han undergått å Jönköpings länsfängelse, derfrån han frigifvits den 26 februari 1884 att han den 9 s sept. 1889 af Westerviks Rådstufvu Rätt dömts för 2:a resan stöld till 9 månaders straffarbete hvilken bestraffning han undergått på Kronohäktet i Westervik derfrån han frigifvits den 8 mars detta år,
samt att han den 11 augusti 1886 af Öfverståthållare embetet ådömts 1 års och 6 månaders tvångsarbete, hvilket han undergått på Kronoarbetsstationen å Tjurkö och frigifvits den 14 februari 1888. Häräfven hörd förklarade Anders Fredrik Lindqvist:
att han medgåfve, att han vore i saknad af arbete, bostad och medel till sitt uppehälle,
att han erkände, det han vid nämde tillfälle uppehållit sig vid jernvägsviadukten, men förnekade att hafva derstädes bestulit någon person, påstående Lindqvist, att han och Haglund sprungit, endast för att i tid hinna till Fiskarehamnen.

[sida 3]
der de ämnat köpa öl, innan magasinet derstädes stängdes, samt påstod destination, att det föremål, som han lemnat till Haglund, varit dennes snusdosa, samt
att han vidginge hvad eljest om honom här ofvan anförts.

Beträffande sina lefnadsomständigheter uppgaf f. jernarbetaren Anders Fredrik Lindqvist att han är född den 4 oktober 1855 i Nicolai församl. härstädes samt son af Waktmästaren Nils Lindqvist och dennes hustru Sofia.

Enkling

Att han är mantalsskrifven och, på sätt hans prestbetyg jemväl gifver vid handen kyrkoskrifven i Stockholms stad och Nicolai församling sedan födelsen att han vårdats i föräldrahemmet till dess han 15 år gammal konfirmerats i Nicolai församlings kyrka, hvarefter han haft arbete hos Fabrikör Wiklund till april 1874 och vid Bergsund, Atlas och Bolinders mekaniska verkstäder till våren 1877, att han derefter haft tillfälligt arbete till hösten 1879 och sedermera haft

[sida 4]
anställning som kollämpare å ångaren ”Rex” till våren 1880, att han derefter, sedan de tider han vistats på fri fot, ej haft någon sysselsättning förr än han i februari månad erhöll arbete som jernsvarfvare hos Kronolänsman Landström i Bjurholm församling der han qvarstannat till i oktober samma år, samt att han sedan sitt sista frigifvande helt och hållet saknat stadigvarande sysselsättning och endast haft tillfällig sådan vid härvarande hamnen.

På grund af hvad sålunda förekommit ansåg jag att f. jernsvarfvaren Anders Fredrik Lindqvist utan att ega medel till sitt uppehälle underlåter att efter förmåga ärligen försörja sig och tillika förer ett sådant lefvnadssätt, att våda deraf uppstår för allmän ordning och säkerhet i följd hvaraf jag fann Anders Fredrik Lindqvist böra såsom lösdrifvare behandlas och förty nu meddelade honom varning hvarjemte jag för honom uppläste och till honom öfverlemnade skriftligt besked angående varningens meddelande och skälen derför samt innehållande underrättelse att, om han ville varda i saken vidare hörd, han egde hos Öfverståthållare-embetet för polisärenden inom tre dagar antingen personligen anmäla sig till förhör eller ock inkomma med skriftliga påminnelser, dem det icke vore honom betaget insända med posten.

G. Widberg
poliskommisarie

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad